MEVZUATYönetmelik

TÜRK TABIPLERI BIRLIĞI IŞYERI HEKIMI ÇALIŞMA ONAYI YÖNETMELIĞI

TÜRK TABIPLERI BIRLIĞI IŞYERI HEKIMI ÇALIŞMA ONAYI YÖNETMELIĞI

(Yayım Tarihi: R.G.: 21 Aralık 2002 Sayı: 24970)

Amaç ve Dayanak

Madde 1- Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci ve 59 uncu maddesine dayanılarak, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine ve 5 inci maddesine göre işyeri hekimi önerilmesi ve verilecek çalışma onaylarının usul ve esaslarının saptanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, işyeri hekimi olarak çalışan ve çalışmak isteyen hekimleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a)Birlik: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni,

b)Oda: Tabip Odası’nı,

c)Işyeri Hekimi: Yürürlükteki mevzuata göre işyeri hekimi olarak çalışma hak ve yetkisine sahip olan hekimi,

d)Çalışma Onayı: Işyeri hekimi olarak çalışmak isteyen hekimin belli bir işyerinde çalışabilmesi için Oda Yönetim Kurulu tarafından verilen onayı,ifade eder.

Çalışma Onayı Için Gerekli Belgeler

Madde 4- Çalışma onayı verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin, ilgilisi tarafından Oda’ya verilmesi gerekir:

a)Işyeri Hekimliği Sertifikası ve varsa sürekli eğitim katılım belgelerinin fotokopileri,

b)Işyeri Hekimi Bilgi Derleme Formu,

c)Hekimin mevcut çalışma saatlerini gösterir belge, (Işyeri Hekimliğine başlaması ile birlikte kamuda çalışan hekimlerden 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun’a göre kısmi zamanlı çalışmaya başladığına dair yazı istenir),

d)Oda ödentilerinin yatırıldığını gösterir belge (Oda kayıtlarından bakılır),

e)TTB tarafından belirlenen asgari ücrete aykırı olmayan Bordro örneği (Ilk ücret alındığında) Odaya iletilir,

f)Işyeri Hekimliği Sözleşmesi,

g)Çalışan işçi sayısını gösteren son döneme ait SSK dört aylık Sigorta Primleri Bordrosu,

h)Işyeri Tanıtım Formu.

Yukarıda belirtilen belgelerden (g) ve (h) bendinde belirtilen belgeler ilgili işverenden; diğer belgeler ise ilgili hekimden istenir.Çalışma Bakanlığı’nda Hekim Iş Güvenliği Müfettişi olarak üç yıl çalışmış olduğunu belgeleyen hekimler ile Iş Sağlığı veya Işyeri Hekimliği alanında uzmanlık ya da doktora derecesi bulunanlardan (a) bendindeki Işyeri Hekimliği Sertifikası istenmez. Yukarıda belirtilen belgelere, Tabip Odası tarafından verilen Işyeri Hekimi Çalışma Onayı’nın eklenmesiyle oluşturulacak Işyeri Hekimi dosyası Tabip Odası’nda saklanır. Oda tarafından, işe başlayan ve işten ayrılan işyeri hekimlerinin bilgileri değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde Birliğe bildirilir.

Işyeri Hekimleri Sıralama Listesi

Madde 5- Bölgesinde işyeri hekimi olarak çalışmak isteyen hekimlerin listesi ilgili Oda tarafından hazırlanır. Hekimler, bu listede, hizmet verilecek işçi sayısına göre ayırabilecekleri süre dikkate alınarak sıralanırlar. Aynı durumdaki hekimlerin sıralaması 6 ncı maddedeki esaslara göre düzenlenir.

Çalışma Onayı Verilmesinin Koşulları

Madde 6- Oda, işyeri hekimi olarak çalışma onayı vereceği hekimlere ilişkin istemleri;

a)Işyerinde çalışan işçilerin sayısına göre ayrılması gereken çalışma süresini,

b)Hekimin varsa diğer görevlerini,

c)Işin en iyi şekilde yapılması için gerekli nitelikleri,

d)Işyerine ulaşım için ayrılması gereken süreyi,

e)Hekimin işyeri hekimleri listesindeki sırasının 6023 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (c) bendinde ve 5 inci maddesinde belirtilen işlerin hekimler arasında adaletli dağıtılması ilkesine aykırı olmamasını, inceleyerek karara bağlar.

Işyeri hekimi çalıştıracak işyerlerine, bu maddede belirtilen unsurlar yönünden durumu uygun olan hekim veya hekimlerin isimleri esas olarak sıralama listesine göre bildirilir.Işyeri hekimi olarak görev alacak hekimlerin her türlü mesleki etkinliklerinin toplam çalışma süresinin aylık 220 saati aşmaması gözetilir.

Çalışma Onayının Yenilenmesi

Madde 7- Çalışma Onayı, her yıl Şubat ayı sonuna kadar aşağıdaki bilgi ve belgeler incelenerek yenilenir.

a)Son döneme ait SSK dört aylık Sigorta Primleri Bordrosu,

b)Işyeri Tanıtım Formu,

c)Işyeri Hekimi Bilgi Derleme Formu,

d)Oda ödentilerinin yatırıldığını gösterir belge (Oda kayıtlarından bakılır),

e)TTB tarafından belirlenen asgari ücrete aykırı olmayan Bordro örneği,istenir.

Çalışma Onayının Iptali

Madde 8- Bu Yönetmelikte çalışma onayının verilmesi için aranılan koşullardan herhangi birisinin ortadan kalkması halinde çalışma onayı iptal edilir.

Madde 9- Tabip odalarının, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin işlemlerinin birbiri ile uyum içinde olması 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 59 uncu maddesinin (c) bendi uyarınca Merkez Konseyi tarafından çıkartılacak yönergelerle sağlanır.

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu Yönetmeliği Türk Tabipleri Birliği yürütür.