MEVZUATYÖNERGE

TÜRK TABIPLERI BIRLIĞI IŞYERI HEKIMI ÇALIŞMA ONAYI YÖNERGESI

Çarşamba, 02 Ağustos 2006 17:20

Amaç ve Dayanak

Madde:1-Bu yönerge, Türk Tabipleri Birliği Işyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi uyarınca, Türk Tabipleri Birliği Çalışma Onayı Yönetmeliği’nin uygulama esaslarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Işyeri Hekimlerinin Gruplara Ayrılması

Madde:2-Işyeri hekimleri, çalışma onayı verilmesine esas olmak üzere aşağıdaki şekilde gruplara ayrılır:

1. Grup

a)Herhangi bir mesleki etkinliği bulunmayan hekimler: Bu grupta bulunan hekimlere işçi sayısı 780’e kadar olan işyerleri için onay verilir.

b)Herhangi bir mesleki etkinliği bulunmayan ve 65 yaşın üzerinde olan hekimler: Bu grupta bulunan hekimlere Yönetmeliğin 6/c maddesinde belirtilen işin en iyi şekilde yapılması için gerekli nitelikler Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek işçi sayısı 390’a kadar olan işyerleri için onay verilir.

2. Grup

a)Sadece işyeri hekimliği yapanlar: Bu grupta bulunan hekimlere toplam 780 işçi ve en çok iki işyeri için onay verilir.

b)Sadece işyeri hekimliği yapan ve 65 yaşın üzerinde olanlar: Bu grupta bulunan hekimlere, Yönetmeliğin 6/c maddesinde belirtilen işin en iyi şekilde yapılması için gerekli nitelikler Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, toplam 390 işçi ve en çok iki ayrı işyeri için onay verilir.

c)Işyeri Hekimliği dışında her türlü hekimlik faaliyetlerinden birini yürüten hekimler: Bu grupta bulunan hekimlere işçi sayısı en fazla 240’a kadar olan bir işyeri için onay verilir.

d)Her türlü hekimlik faaliyetlerinden birinde çalışanlardan 65 yaşın üzerinde olanlar: Bu grupta bulunan hekimlere Yönetmeliğin 6/c maddesinde belirtilen işin en iyi şekilde yapılması için gerekli nitelikler Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek işçi sayısı en fazla 120’ye kadar olan bir işyeri için onay verilir.

3. Grup

Iki mesleki etkinliği olan hekimler (muayenehane hekimliği + işyeri hekimliği, kamu hekimliği + muayenehane hekimliği, özel sağlık kuruluşu hekimliği + kamu hekimliği, vb.): Bu grupta bulunan hekimlere, 1. ve 2. grupta bekleyen hekim bulunduğu sürece onay verilmez. Belirtilen gruplarda bekleyen hekim olmaması durumunda bir işyeri ile sınırlı olmak koşuluyla, mesleki faaliyetlerinden arta kalan zaman tespit edilerek Oda Yönetim Kurulu tarafından takdir edilecek sayıda ve en fazla yüz işçiye kadar onay verilir.

Işyeri Hekimleri Sıralama Listesinin Oluşturulması

Madde:3-Bu Yönerge’nin 2. maddesinde belirtilen ana gruplarda bulunan hekimler kendi içinde, aşağıdaki bentlerde yapılan hesaplama sonucunda bulunacak rakama göre büyükten küçüğe doğru sıralanır:

a)Türk Tabipleri Birliği’ne üyelik tarihi ile listenin düzenlendiği tarih arasındaki fark yıl olarak belirlenip 0,1 ile çarpılır.

b)Işyeri hekimliği yapmak için Oda’ya başvuru tarihi ile listenin düzenlendiği tarih arasındaki fark ay olarak belirlenip 0.1 ile çarpılır.

c)Türk Tabipleri Birliği tarafından kredilendirilen işçi sağlığı ve işyeri hekimliği etkinliklerinden kazanılan kredi puanı 0,01 ile çarpılır.

d)Işyeri hekimliği ile ilgili bir eylem sebebiyle 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca disiplin cezası almış ise, yukarıdaki bentlere göre hesaplanacak puanların toplamı; uyarma cezası için ikiye, para cezası için üçe, meslekten geçici men cezası için dörde, Oda bölgesinde çalışmaktan men cezası için beşe bölünür. Bu uygulama disiplin cezalarının sicilden silinme süresince sürdürülür.

Listeler her ay güncellenir.

Madde:4-Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliğine ilişkin hukuksal düzenlemeler ile Türk Tabipleri Birliği kararlarına uygun olarak işyeri hekimliği yapmak istemesi nedeniyle, iş akdi haksız olarak feshedilen veya bu nedenlerle iş akdini haklı olarak fesheden işyeri hekimleri, grupları içinde öncelikli olarak değerlendirilebilir.

Çalışma Onayı Için Gerekli Koşullar

Madde:5-Işyeri hekimi olarak belli bir işyerinde çalışmak isteyen hekim veya hekimler, Oda Yönetim Kurulu tarafından Işyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerine göre, öncelikle hekimin işyerine ayıracağı zaman ve işin en iyi biçimde yapılması esas alınarak değerlendirilir.

Madde:6-Işyeri hekimi adaylarına çalışma onayı verilirken, Işyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği’nin 4. maddesine uygun olarak başvuran adaylar Tabip Odası Yönetim Kurulları tarafından yukarıdaki maddelere göre değerlendirmeye alınır.Işyeri hekimi çalıştırmak isteyen işyerlerine, işçi sayısı, hekimin ayırması gereken süre dikkate alınarak, listeden durumu uygun olan aday veya adaylar bildirilir.Yönetmelik ve bu yönergede tanımlanan koşullar çerçevesinde durumu uygun hekimlere Tabip Odası Yönetim Kurulları tarafından “Işyeri Hekimliği Çalışma Onayı” verilir.

Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun çalışma onayı olmadan işyeri hekimliği yapılamaz.

Çalışma Onayının Yenilenmesi

Madde:7-Çalışma onayı, Işyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre, maddede belirtilen bilgi ve belgelerin kontrol edilmesi suretiyle, her yıl yenilenir.

Çalışma onayının yenilenmesi sırasında işyerinde çalışan işçi sayısı onay verilen sayının üzerinde ise;

a)1.grup (a) ve 2.grup (a) bentlerindeki hekimler için toplam işçi sayısının 1000’e,

b)1.grup (b) ve 2.grup (b) bentlerindeki hekimler için toplam işçi sayısının 500’e,

c)2.grup (c) bendindeki hekimler için toplam işçi sayısının 289’a,

d)2.grup (d) bendindeki hekimler için toplam işçi sayısının 145’e kadar çıkması durumunda çalışma onaylarının yenilenmesi mümkündür.

Elli Işçiden Az Çalışanı Olan Işyerlerinde Işyeri Hekimi Istihdamı

Madde:8-Ellinin altında işçi çalıştıran işyerleri bir araya gelerek “Ortak Sağlık Birimi” kurabilirler. Ortak Sağlık Birimi kuran işyerleri, Işyeri Hekimi ile tek sözleşme yapar. Işyeri Hekimine, Ortak Sağlık Birimi için tek çalışma onayı verilir.Yerel tabip odaları 50’den az işçi çalıştıran işyerlerini tespit ederek bu işyerlerinde işe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması için işyeri hekimleri arasından çalışma talebinde bulunanlara yetki verir.Bu yönerge hükümlerine göre yapılacak gruplandırma ve sıralama listesi oluşturulmasında ellinin altında işçi çalıştıran işyerleri için verilen onaylardan yalnızca bir tanesi dikkate alınmaz.

Yürürlük

Madde:9-Bu yönerge, Türk Tabipleri Birliği yayın organlarından Tıp Dünyası’nda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde:10-Bu yönergeyi Türk Tabipleri Birliği yürütür.