GenelgeMEVZUAT

TEDAVI YARDIMI TEBLIĞININ UYGULAMASINA DEVAM EDILECEĞINE ILIŞKIN GENELGE (8 OCAK 2007)

TEDAVI YARDIMI TEBLIĞININ UYGULAMASINA DEVAM EDILECEĞINE ILIŞKIN GENELGE (8 Ocak 2007)

T.C MALIYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.BMK.0.18.100. 08.01.2007 * 097

Konu: Tedavi Yardımı

…………. BAKANLIĞINA

…………. BAŞKANLIĞINA

…………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………. VALILIĞINE

…………. REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 26/12/2006 tarihli ve 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 1/1/2007 olan yürürlük tarihi 1/7/2007 olarak değiştirilmiş bulunmaktadır.Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde, konuyla ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, tedavi yardımına ilişkin esas ve usuller ile birim fiyatlarda 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına Ilişkin Uygulama Tebliği, ek ve değişiklikleri ile birlikte uygulanmaya devam edilecektir.

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yapılmasını arz ve rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı