Genel SağlıkHABERLER

TAM GÜN’DE DANIŞTAY’IN GÖRMEK İSTEMEDİKLERİ

Henüz Sağlık Bakanlığı’nın savunması ortada yok ama Tam Gün basın açıklamasının yürütmesinin durdurulması davasındaki kararında Danıştay 5’inci Dairesi’nin, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı…

Henüz Sağlık Bakanlığı’nın savunması ortada yok ama Tam Gün basın açıklamasının yürütmesinin durdurulması davasındaki kararında Danıştay 5’inci Dairesi’nin, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un Tam Gün Yasası ile değişik 12’nci maddesinde görmek istemediği, yorumlamaktan kaçındığı yerler de var. İlgili 12’nci maddesinde şöyle denilmektedir: “Sanatını icra etmek üzere bir mahalde kayıtlı olan herhangi bir tabibin bizzat dükkân ve mağaza açmak suretiyle her türlü ticaret yapması memnudur. (Değişik fıkra: 21/01/2010-5947 S.K./7. md.) Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir:

BİRDEN FAZLA KURUMDA ÇALIŞABİLİR

a) Kamu kurum ve kuruluşları.

b) SGK ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.

c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.

(Değişik fıkra: 21/01/2010 – 5947 S.K./7.md.) Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir.

KAMU ÇALIŞANI YİNE KAMUDA ÇALIŞABİLİR

Mesleğini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve SGK’dan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilir. Sözleşmeliler de dahil mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler, işyeri hekimliği yapabilir.

Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir. Bu maddenin uygulamasına ve işyeri hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığı’nca belirlenir.” Danıştay, maddenin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi olan, “Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir” hükmünü ise görmezden gelmiştir. Bu bende göre, 1- Kamuda çalışanlar sadece kamuda birden çok yerde 2- SGK ile sözleşmeli özel hastanelerde çalışanlar, SGK ile sözleşmeli birden çok özel hastanede 3- SGK ile sözleşmesiz hastanelerde çalışanlar, birden çok sözleşmesiz hastanede veya muayenehanelerinde çalışabilirler.