MILLETVEKILLERINE, YASAMA ORGANI ESKI ÜYELERINE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVI SONA ERENLERE TEDAVI YARDIMI YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

MILLETVEKILLERINE, YASAMA ORGANI ESKI ÜYELERINE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVI SONA ERENLERE TEDAVI YARDIMI YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

Resmi Gazete: 30 Temmuz 2004

Sayı : 25538

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, milletvekillerinin, Yasama Organı eski üyelerinin, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenlerin; bunların bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile ana ve babalarının, ölenlerin hak sahibi dul ve yetimlerinin, ayakta veya yatarak tedavilerine ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, tedavi yardımı ve yol giderlerinin kimlere, hangi hallerde ve şartlarda Türkiye Büyük Millet Meclisince, nasıl ve ne şekilde sağlanacağı, hastalık halinde başvurma şekli ve yürütülecek işlemler ile bunlara ilişkin diğer konuları kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik Anayasanın 124 üncü maddesi ile 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Hak Sahipleri: Milletvekillerini, Yasama Organı eski üyelerini, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenleri, bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları ile yaş, öğrenim durumu ve medeni halleri uyan çocuklarını, ölenlerin hak sahibi olan dul ve yetimlerini,

Tedavi: Muayene ve teşhis ile birlikte, hastanın ihtiyacına göre hastalığı ve nekaheti süresince hekim tarafından tıbbi yöntemlerin uygulanması ve bu süre içinde bakımının sağlanmasını,

Acil Tedavi: Tedavinin derhal müdahale gerektirmesini,

Kurum : Türkiye Büyük Millet Meclisini,

Resmi Sağlık Kurumu: Genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, belediyelere, il özel idarelerine ve Devlet üniversitelerinin tıp fakültelerine bağlı yataklı veya yataksız tedavi kurumlarını,

Resmi Sağlık Kuruluşu: Sağlık ocağı, Hükümet, belediye ve kurum hekimliklerini,

Özel Sağlık Kurumu: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulmuş ve Sağlık Bakanlığının belirlediği tedavi standardına uygun, yetkili makamlar tarafından verilmiş izin (uygunluk) belgesine sahip, yataklı veya yataksız tedavi kurumları ile tedavi amacıyla hasta kabul eden ve Sağlık Bakanlığınca işletme müsaadesi verilmiş bulunan içmece ve kaplıcaları,

Özel Sağlık Kuruluşu: Poliklinik, klinik, dispanser, tıp merkezi, tanı ve tedavi merkezi ve benzeri isimler altında faaliyet gösteren, yetkili makamlar tarafından verilmiş izin (uygunluk) belgesine sahip, ayakta teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşları ile serbest hekimliklerini (muayenehaneleri),

Yataklı Tedavi: Hastanın yataklı bir tedavi kurumunda yatırılarak tedavi edilmesini,

Ayakta Tedavi: Hastanın hekim tarafından kendi hizmet veya işyerinde yatırılmadan tedavi edilmesini,

Evde Tedavi: Hastanın tabip tarafından bulunduğu yerde tedavi edilmesini,

Sağlık Karnesi: Otokopi reçeteli sağlık karnesini,

Misyon Şefliği: Hak sahiplerinin tedavilerinin yapıldığı yabancı ülkelerdeki büyükelçilik, elçilik, daimi temsilcilik, başkonsolosluk ve konsolosluklarımızı,

Rayiç Bedel: Sağlık Bakanlığının, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün veya sağlıkla ilgili giderin yapıldığı ildeki ya da Ankara Ticaret Odasının belirlediği ve onayladığı fiyatı,

Fatura Inceleme: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurumca ödenmesi gereken sağlık kurum ve kuruluşlarına ait tüm faturaların, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak suretiyle, ödemeye esas olmak üzere, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat ve esaslar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık onayı çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi hekimleri ve personeli tarafından incelenmesini,

ifade eder.

Tedavi ve Yol Giderlerinden Yararlanacak Olanlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte sağlanan tedavi ve yol giderlerinden;

a)Milletvekilleri ile Yasama Organı üyeliği ve dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenler,

b)(a) bendinde sayılanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları,

c)(a) bendinde sayılanların çocuklarından,

1)Yaşları 18, ortaöğrenim yapmakta ise 20, yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları (yüksek öğrenime devam eden 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları için, öğrenim yaptıkları okullardan, her öğrenim yılı için alınacak öğrenci belgelerinin, ilgililerce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir),

2)18 yaşını doldurmakla birlikte herhangi bir işte çalışmayan, bir sosyal güvenlik kurumuyla ilişiği bulunmayan ve evli olmayan kız çocukları ile yaşları ne olursa olsun herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan sağlık yardımı almayan malûl erkek çocukları,

d)Milletvekili iken ölenler ile Yasama Organı üyeliği veya dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerden ölenlerin hak sahibi dul ve yetimleri,yararlanırlar.

Üvey ana ve baba, her ne şekilde olursa olsun tedavi yardımından yararlanamaz. Çalışamayacak derecede malûl olan erkek çocukların malûllük durumlarının, tam teşekküllü bir resmi sağlık kurumunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması şarttır.Ancak, bakmakla yükümlü olma ve malûllük durumu ortadan kalkanlar için ilgililerce en geç 15 gün içinde yeni bir beyanname verilmesi zorunludur. Bu hükme uymayanların tespiti halinde haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yurt Içinde Tedavi

Madde 6 — Hak sahipleri, ayakta ve yatarak tedavileri maksadıyla; Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Merkezine veya doğrudan resmi ya da Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sağlık karnelerini ibraz etmek suretiyle başvurabilirler. Kurum ile sözleşme yapan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunmadığı yerlerdeki ve sözleşme yapılmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık faturaları, Kurum emsal sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Yurt Dışında Tedavi

Madde 7 — Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü resmi hakem hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen veya Sağlık Bakanlığınca tespit edilen hakem hastanenin sağlık kurulunca teyit edilen ve Sağlık Bakanlığınca onaylanan raporlara göre yurt içinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan hak sahipleri, tedavi için yurt dışına gönderilirler.Bu şekilde yurt dışına gönderilen hak sahiplerinin yol ve tedavi giderleri ile bunların aynı usule göre yanlarında refakatçi bulundurulmasına lüzum görülenlerin harcırahları 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.Bu madde esaslarına göre tedavi için yurt dışına gönderilenlerden kontrol maksadıyla tekrar gitmesi gerekenlerde, yeniden sağlık kurulu raporu aranır.

Birinci fıkra dışında herhangi bir sebeple yurt dışında bulunan hak sahiplerinin, hastalanmaları durumunda tedavi giderleri için bu Yönetmelikte öngörülen usullere uyulmak ve Sağlık Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılacak Muayene, Tetkik -Tahlil, Müdahale-Ameliyat ve Tedavilere Ait Fiyat Tarifesinde aynı tedavi için belirlenen tutar ile sınırlı olmak ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri dikkate alınmak şartıyla, Türkiye’de ve Türk Parası olarak Kurum tarafından ödenir.

Organ Nakli

Madde 8 — Tedavi ve yol giderlerinden yararlananların, yurt içinde veya yurt dışında hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde, her türlü tedavi giderleri ile 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Aşılanması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla verici durumunda bulunan kimselerin, bu Yönetmelik kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, bu işlemle ilgili tedavi giderleri, Kurumca aynen ödenir.

Doğum

Madde 9 — Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında doğum dolayısıyla gerçekleştirilen giderler Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği esasları dikkate alınarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurum tarafından ödenir.Tıbbi Tahlil, Tetkik ve Fizik Tedavi ile Akupunktur Tedavisi

Madde 10 — Hak sahiplerinin resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında şikayetleriyle ilgili olan ve yapılması tıbben gerekli ve zorunlu olduğu için yaptırılacak tıbbi tetkik, tahlil ve fizik tedavi giderleri bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Kurum tarafından ödenir. Özel sağlık kurum veya kuruluşlarında aynı hastalığa yönelik yapılan fizik tedavi bedelinin ödenebilmesi için önceki tedavi bitiminden itibaren en az 6 ay geçmiş olması gerekir. Ayrıca fizik tedavi ajan ve hareketlerinden en fazla 6 çeşit ve en çok 21 seans ödenir. Tedavinin 6 aydan önce başlatılabilmesi veya 21 seanstan daha uzun sürebilmesi için gerekçeli ve seans adetlerini belirtir hastane heyet raporunun alınması gerekir.Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tahlil ve tetkikler için, Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi birim fiyatlarının üzerinde ödeme yapılamaz.Akupunktur tedavilerine ilişkin giderler ödenmez.

Içmece ve Kaplıca Tedavisi

Madde 11 — Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarının sağlık kurulları tarafından içmece ve kaplıcalarda tedavilerine gerek gösterilen hak sahipleri, Kuruma ait veya Maliye ve Sağlık bakanlıklarınca belirlenen içmece ve kaplıcalarda tedavi ettirilirler.Bu şekilde içmece ve kaplıcalarda tedavi ettirilenlere Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ile buralarda görmüş oldukları tedavi giderleri ile raporlarında belirtilen gün sayısını aşmamak üzere banyo giriş ücretleri ödenir. Bunlara ayrıca yemek ve yatak ücreti ödenmez.

Ilaç ve Kan Giderleri

Madde 12 — Resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavi gören hastalar için ilgili doktor tarafından düzenlenecek otokopili reçeteye dayanılarak dışarıdan alınması gerekli olan ilaç, kan ve kan ürünleri anılan kurum ve kuruluşlar tarafından temin edilerek hastaya imza karşılığı verilir. Kan ve kan ürünlerinin bu kurum ve kuruluşlarca veya hasta tarafından özel şahıslardan temin edilmesi halinde tutarı, Kızılay Kan Bankası bedelleri üzerinden Kurum tarafından ödenir.Hak sahibi hastalar için düzenlenen reçetelerdeki ilaçlar, Kurum ecza dolabından veya Kurum ile sözleşmesi bulunan eczanelerden temin edilir. Kurum ile sözleşmeli eczane bulunmayan yerlerdeki reçete faturaları emsal sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.Ayakta sağlanan tedavilerde ilaç bedelinin % 80’i Kurumca, % 20’si hasta tarafından ödenir (Ancak emekli dul ve yetimler için bu oranlar % 90, % 10 olarak uygulanır).

Ilaçlar; eczanelerden, reçete arkasına ilaçları alanın ad, soyad, hastaya yakınlık derecesi, telefon numarası ve imzası karşılığı verilir. Eczacı tarafından reçete, ilaç kupürleri ve faturadan oluşan evrak tanzim edilerek Kuruma gönderilir. Kurum tarafından eczaneye reçete bedeli Kurum iskontosu düşülerek ödenir. Hasta katılım payından muaf ilaçlar, sadece yatan hastalarda kullanıldığı halde bedelleri ödenecek ilaçlar, ayakta sağlık kurulu raporu ile verilebilecek ilaçlar ile bedelleri ödenmeyecek preparatlar konusunda Bütçe Uygulama Talimatı ilaç listeleri esas alınır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurulu tarafından düzenlenen rapor ile belirlenen tüberküloz, kanser, kronik böbrek, kalp, şeker, astım, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında, kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan hayati önemi haiz oldukları Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı; bunun dışında kalan ilaçların bedelleri Bütçe Uygulama Talimatı çerçevesinde Kurumca ödenir.Ayrıca diabetes mellitus (şeker) hastalarında kan şekeri ölçmekte kullanılan şeker ölçüm çubuklarına ait giderlerin (şeker ölçüm cihazı hariç) tıp fakültesi hastaneleri, Endokrin uzmanı bulunan özel hastaneler ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden alınan “hastalığı ile ilgili ilaçları ömür boyu kullanması gereklidir” ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla Kurum tarafından ödenir.

Yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ve sağlık kurulu raporunda belirtilen ilaçlar; bunların Sağlık Bakanlığı tarafından ithaline izin verilen ilaç olduğunun, özel mevzuat hükümlerine göre ilaç olarak kullanılabileceğinin ve bunların yurt içinde bulunmadığı hususlarının Sağlık Bakanlığınca onaylanması halinde yurt dışından sağlanabilir. Bu takdirde, söz konusu ilacın alındığını, bunun için ödenen bedeli gösterir fatura, ilaç kupürü veya kutusu eklenerek Kuruma verilmesi halinde bedelinin % 80’i, emekli, dul ve yetimler için % 90’ı Kurumca ödenir.Ayakta tedavilere ait reçetelerde yazılan ilaç miktarları 5 kalem ve 3 aylık tedavi dozunu geçemez. Sağlık kurulu raporuna göre düzenlenen reçetelerde kullanılan ilaçlar da 6 aylık tedavi dozunu geçemez. Sağlık kurulu raporu kapsamında kullanılan ilaçlarda, Bütçe Uygulama Talimatındaki hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi esas alınır.

Enjeksiyon ve Aşı Giderleri

Madde 13 — Ayakta tedavi sırasında hastaya uygulanması gerekli görülen enjeksiyonlar resmi ve özel kurum veya kuruluşlarda veya dışarıda yetkili kimselere yaptırılabilir. Enjeksiyonun dışarıda yetkili kimseye yaptırılması halinde bu kimse tarafından verilen belge mukabilinde bedeli, Kurumca kendisine ödenir. Enjeksiyona esas reçetenin ilaç kupürlü fotokopisinin belgeye eklenmesi zorunludur.Hayati önemi haiz olan kuduz ve tetanos immun aşıları ile gazlı gangren serumu, botulinismus serumu ve benzeri zehirlenmelerde kullanılan antidotlar hekim tarafından reçeteye yazıldığı, alerji aşıları ise sağlık kurulu raporu alındığı takdirde hasta katılım payı ilgililerce karşılanmak kaydıyla Kurumca ödenir.

Araç Giderleri

Madde 14 — Resmi sağlık kuruluşu tabiplerinin hastayı evde tedavi etmeleri halinde, kendilerine ayrılan bir araç yok ise, gidip döndüğü yer arasındaki taşıt ücreti Kurumca ödenir.Derhal müdahaleyi gerektiren durumlarda hastanın sağlık kurum veya kuruluşlarına götürülmesi sırasında kullanılan ambulans ücreti ile hastalığın hayati tehlike veya risk arz etmesi halinde; hekim ücreti, acil vaka raporuna istinaden Kurum tarafından karşılanır.Hastanın ambulans ile il dışına sevk edilmesi durumunda; teşhis veya tedavinin hastanın bulunduğu ilde yapılamadığı, sevk edilen ilin, sağlık kurumunun ve derhal müdahalenin gerekliliğini belirten acil vaka raporunun eklenmesi gerekir.

Tedavide Yatak Ayrılması

Madde 15 — Hak sahipleri, resmi ve özel sağlık kurumlarında özel oda bulunduğu takdirde bu odada, bulunmadığı takdirde birinci sınıf odada yatırılırlar.Hak sahiplerinin süit odada yatırılmaları halinde doğacak fark kendileri tarafından ödenir.Gözlem amaçlı yataklar için gündelik yatak ücreti ödenmez.

Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tedavi Giderleri

Madde 16 — Tedavi; resmi sağlık kurumu veya kuruluşları tarafından sağlandığı takdirde, sağlık kurumu veya kuruluşunca hastanın tedavisi dolayısıyla yapılan bütün işlemler sonucu ödenmesi gereken ücretleri göstermek üzere fatura düzenlenerek Kuruma gönderilir. Fatura bedeli Kurum tarafından, gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra sağlık kurumu veya kuruluşuna ödenir.

Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tedavi Giderleri

Madde 17 — Bu maddedeki hükümler Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının paket fiyat anlaşması dışında kalan ve Kurum ile sözleşmesi olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunmadığı yerlerdeki ve sözleşme yapılmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tedavi faturaları için geçerlidir.Özel sağlık kurum ve kuruluşlarına hak sahiplerinin tedavi giderleri için, Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi birim fiyatları üzerinde ödeme yapılamaz.Tedavi, özel sağlık kurumu veya kuruluşlarınca sağlandığı takdirde, hastanın tedavisi dolayısıyla yapılan bütün işlemler sonucu ödenmesi gereken ücretleri göstermek üzere düzenlenecek fatura hastaya imzalattırılır ve bir nüshası kendisine verilir.Diğer nüshası, sağlık karnesinin kimlik bölümünün fotokopisi eklenerek Kuruma gönderilir.

Fatura bedeli, gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra, anlaşmalı kurum ve kuruluşlara sözleşme esaslarına göre, Kurum ile sözleşmesi bulunan kurum ve kuruluşların bulunmadığı yerlerdeki veya sözleşme yapılmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık faturaları Kurumca emsal sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenir.Türk Tabipler Birliğinin fiyatlandırmadığı sağlık giderlerinin ücret tespitinde katma bütçeli üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde uygulanan birim fiyatlar emsal alınır.

Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca paket fiyat anlaşması dışında kalan tedavilerde yatan hastalara düzenlenecek fatura bedellerinin ödenebilmesi için; teşhis, tetkik ve tedaviyi içeren ayrıntılı epikriz, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, radyoloji tetkiklerinin istem ve sonuç raporları, hemşire tedavi formu, operasyonlarda kullanılan plak, vida, stent, balon gibi tek kullanımlık tıbbi cihaz ve malzemelerin operasyonda kullanıldığını belirtir doktor raporu, konsültasyon ve refakatçi gereklilik raporları, ameliyat notu, ambulans kullanılmışsa acil vaka raporunun fatura ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.Ayakta tedavi faturalarına; evde muayene yapılması veya cerrahi girişim yapılması durumlarında doktor raporu, ön tanı ve kısa klinik bilgileri içeren doktor istem belgesi, tetkik sonuç raporları, ambulans için acil vaka raporunun eklenmesi gerekir.

Paket fiyat anlaşması dışındaki tedavilerde; epikrizde, yatarak tedavi gören hastalara yapılan muayene, tetkik, tahlil, müdahale, ameliyat ve diğer tıbbi uygulamalarla bunların tarihlerinin, hastanın hastaneye yatış ve hastaneden çıkış tarihlerinin, varsa refakatçisinin gerekliliğine ilişkin raporun, ayakta tedavi gören hastaların muayene tarihleri ile muayenenin hangi uzmanlık alanında, gece ya da gündüz mü yapıldığının belirtilmesi zorunludur. Muayenenin hangi uzmanlık alanında, gece ya da gündüz mü yapıldığının belirtilmemesi halinde, muayenenin gündüz yapıldığı kabul edilerek buna göre ücret ödenir. Aksi halde fatura bedeli ödenmez. Yatak ücretleri Sağlık Bakanlığının özel hastaneler için belirlediği yatak ücreti üzerinden ödenir.

Ayakta veya yatarak tedavi gören ya da yoğun bakımda yatan hastalar için mükerrer hekim takibi ücreti adı altında hiçbir ücret ödenmez. Ancak, yatarak tedavi gören normal veya yoğun bakım hastalarının konsültasyon bedelleri konusunda günlük en fazla Türk Tabipler Birliğinin belirlediği aynı branş için sadece bir gündüz konsültasyon ücreti ödenir. Ayaktan tedavilerde konsültasyon bedeli yerine muayene ücreti ödenir.Ameliyathane kullanım bedeli, Türk Tabipler Birliğinin asgari ücret tarifesinde yer alan operatör birimlerinin her ameliyat tipi için ekli (1) sayılı listede belirtilen oranlar üzerinden, tıbbi gaz kullanım bedeli ise ameliyathane kullanım bedelinin % 10’u oranında ödenir.

Özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından tedavi sırasında kullanılan Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen temel sarf malzemeleri fatura edilmez. Bunun dışında hastaya tedavi sırasında kullanılan genel ve tıbbi sarf malzemeleri Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün Protokol Fiyatları üzerinden faturada gösterilir. Tedavi kurumlarında bulunduğu süre içerisinde hastaya kullanılan ilaçların bedelleri, Sağlık Bakanlığının cari kupür ve adet fiyatları üzerinden fiyatlandırılarak fatura edilir.

Milletvekilleri ve yasama organı eski üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları zihinsel ve fiziksel geriliği, psikolojik rahatsızlığı olan çocuklarının; tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuna (bu raporun düzenlenmesinde, varsa çocuk sağlığı gelişimi ve eğitimi uzmanı, psikolog, özel eğitimci, sosyal hizmet uzmanı, psikoterapist, fizyoterapist, konuşma terapisti ve gerek görülen diğer meslek elemanlarının yazılı görüşünün alınması) dayanılarak, bünyesinde çocuk gelişimi ve eğitimcisi, psikolog, özel eğitimci, sosyal hizmet uzmanı, psikoterapist, fizyoterapist, konuşma terapisti bulunduran ve bu hususta eğitim verme yetki belgesine sahip olan özel eğitim merkezlerinde gelişim ve eğitimlerinin sağlanması karşılığında düzenlenecek fatura bedeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarifesi çerçevesinde hak sahibine veya ilgili kurum veya kuruluşa Kurumca ödenir.

Yurt Dışında Yapılan Tedavi Giderleri

Madde 18 — Yurt dışında sağlanan tedavi dolayısıyla yapılacak giderlerin ödenebilmesi için ne şekilde hareket edilmesi gerektiği, ne gibi belgelere lüzum görüldüğü, bu belgelerin nerelerden ne şekilde sağlanması lazım geldiği hususu; yabancı memleketlerden her birinde, o ülkeye şamil olmak ve mahalli usul göz önünde bulundurulmak suretiyle o memleketteki misyon şefliğince belirlenir. Tedavi giderlerine ilişkin harcama belgelerinin asılları, ilgili misyon şefliğince tasdik edildikten sonra, Türkçe’ye tercüme edilerek Kuruma ibraz edilir. Ödeme bu belgelere göre yapılır.

a)Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yurt dışına tedavi maksadıyla gönderilecek hak sahiplerinin tedavi giderlerini karşılamak amacıyla 5000 (Beşbin) Amerikan Doları veya karşılığı döviz, o memleketteki misyon şefliğine transfer edilebilir. Bu miktarın ihtiyaca kafi gelmemesi halinde, tedavi giderlerinin kalan kısmının karşılanması için ek döviz transferi de yapılabilir. Tedaviden sonra, ilgili misyon şefliğince onaylanmış belgelere göre de mahsup işlemi gerçekleştirilir.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile bu maddenin (a) bendine istinaden yurt dışına gönderilenlerin tedavi giderlerinin (ulaşım, yevmiye ve yatacak yer ücreti hariç), % 96’sı Kurumca, % 4’ü ise hak sahibince karşılanır. Bu bende istinaden Kurumca yapılacak ödemelerde, tedavi giderlerinin tamamı dikkate alınır ve ilgili dış temsilciliklerimiz aracılığı ile ödenir. Hak sahibince karşılanması gereken miktar, döviz karşılığı olarak hesap edilir ve mevcut yasal mevzuata uygun olarak hesaplanan borcun Kuruma ödendiği tarihteki Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre Türkiye’de ve Türk Parası olarak; ayrıca, ödemedeki gecikmeden doğan yasal gecikme faizi de hak sahibinden tahsil olunur.

b)Sağlık kurulu raporu sonucu yurt dışına tedavi maksadıyla gönderilecek hak sahiplerine harcırah ve yol giderleri Harcırah Kanunu hükümlerine göre; hak sahiplerine refakat etmesinin zorunlu olduğu bir raporla tasdik edilen refakatçinin harcırah ve yol giderleri, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki esaslara göre ödenir.

c)(a) bendi dışında herhangi bir sebeple yurt dışına giden hak sahiplerinin yurt dışında hastalanmaları halinde, yurt dışında yapılan (acil müdahaleler hariç) tedavilerine ilişkin giderler, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasındaki esaslara göre ödenir.Derhal tıbbi ve cerrahi müdahaleyi gerektiren acil hallerde, müdahaleyi yapan sağlık kurumu tarafından düzenlenerek misyon şefliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baştabipliğince acil olduğu onaylanmış belgelere dayalı tedavi giderlerinin % 70’i Kurum, % 30’u ise hak sahiplerince karşılanır. Bu durumda hastanın sağlık kurum ve kuruluşuna ilk başvurusundaki şikayet, fizik muayene bulguları ile yapılan tetkik ve tedavisini belirtir hekim raporunun faturaya eklenmesi zorunludur.

d)(a) bendi dışında herhangi bir nedenle yurt dışında bulunduğu sırada acil tedavi görenlerin, hekim raporuna istinaden, kontrol veya tedavi amacıyla tekrar yurt dışına gidebilmesi için her defasında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule uygun sağlık kurulu raporu aranır.Tedavi maksadıyla gidilecek ülkeye, Türk Hava Yollarının uçak seferlerinin bulunması halinde, tercihen Türk Hava Yolları ile uçulur. Hak sahiplerine en fazla Türk Hava Yollarının ekonomik sınıf uçuş tarifesi üzerinden ödeme yapılır.

Başka Yerde Tedavi

Madde 19 — Hak sahiplerinin tedavi için bulundukları yerden başka yere gönderilmeleri halinde;

a)Gönderildiği yerde yataklı tedavi sağlanırsa;

1)Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı,

2)Yolda geçen süreler için yevmiye,

3)Yataklı tedavi kurumunun bulunduğu yerde tedavi kurumuna başvurulduğu tarihten, kabul işlemi sonuçlanıncaya kadar ve beş günü geçmemek üzere yevmiye,

b)Gönderildiği yerde ayakta tedavi sağlanırsa;

1)Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı,

2)Yolda geçen süreler için yevmiye,

3)Tedavi kurumunca sürekli ayakta tedaviye lüzum gösterildiği takdirde tedavi süresince yevmiye ve ikamet ettiği yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt aracı ücreti,

c)Gönderildiği yerde, tedavi edildiği tedavi kurumunca yatak sağlanıp yemek verilmediği takdirde;

1)Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı,

2)Yolda geçen süreler için yevmiye,

3)Yatakta tedavi süresince 2/3 oranında yevmiye,

ödenir.

Hak sahiplerinin yol masrafı ve yevmiyeleri Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. Ancak hastanın bulunduğu yer dışındaki başka bir yere acilen gönderilmesini gerektirecek ağır ve tehlikeli vakalarda, hastayı sevk eden sağlık kurum veya kuruluşunun raporunda, gidebileceği taşıt aracı belirtilmişse harcırah ve yol gideri buna göre ödenir.

Refakat

Madde 20 — Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun gerekçeli raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri refakat edebilir. Bu takdirde ödenmesi gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklenmek suretiyle Kurum tarafından ödenir. Ancak, özel sağlık kurumunda yatarak tedavi gören hastalara refakat edenlerin yatak ücreti, bu Yönetmeliğin 15 ve 17 nci maddelerinde belirtilen esaslara göre ödenir.Hastanın tedavi edilmek üzere yurt içinde başka bir yere veya yurt dışına gönderilmesi sıras&#