MEVZUATTüzük

IŞÇI SAĞLIĞI VE IŞ GÜVENLIĞI KURULLARI HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAIR TÜZÜK

Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 – Sayı : 26152

MADDE 1 – 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Işçi Sağlığı ve Iş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

IŞÇI SAĞLIĞI VE IŞ GÜVENLIĞI KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

Karar Sayısı: 01.01.1973 / 5734-3

R.G: 19.02.1973 / 14453)

Kapsam

Madde 1-Işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların kuruluş tarzları çalışma usulleri, ödev ve şekilleri bu Tüzük’te belirtilmiştir.

Kurulların Kurulacağı Işyerleri

Madde 2-Iş Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca sanayiden sayılan ve devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran (elli dahil), altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, her işveren, bir işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.Işverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde de, bunların her birisinden ayrı birer işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurulur.

Kuruluşların Kuruluşu

Madde 3-Işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları, aşağıda belirtilen kimselerden oluşur.

a)Işveren veya işveren vekili,

b)Işyeri güvenlik şefi, yoksa işyerine işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında görevli teknik bir kişi,

c)Işyeri hekimi,

d)Sosyal işler danışmanı, yoksa personel veya sosyal işleri yürütmekle görevli bir kişi,

e)Varsa sivil savunma uzmanı,

f)Işyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,

g)274 sayılı kanunun değişik 20’nci maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri bir işçi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa, o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek bir işçi. Kurulun başkanı işveren veya vekili, sekreteri ise (b) bendinde sözü edilen kişidir.

(b), (c), (d), (e) bendlerinde gösterilen üyeler, işveren vekili tarafından atanır.(f) bendinde belirtilen üye, o işyerindeki formen, ustabaşı ve ustalar tarafından seçilir.(f) ve (g) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle birer de yedekleri seçilir.

Kurulların Ödev Ve Yetkileri

Madde 4-Işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının ödev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a)Işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tedbirleri tespit etmek ve işveren veya işveren vekiline tekliflerde bulunmak, işyerinin niteliğine uygun bir işçi sağlığı ve iş güvenliği işçi yönetmeliği taslağı hazırlamak ve işverenin veya vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek,

b)Makine ve tezgahlarla gerekli koruyucuların güvenlik verici bir şekilde yerleştirilmesi, uygulanan çalışma usulleri, kullanılan malzeme, kişisel korunma araçları, işyerinin temizliği gibi işyerinde, işçi sağlığını ve iş güvenliğini sağlayacak bir düzen kurulması için işveren veya işveren vekiline tekliflerde bulunmak,

c)Ölüm veya sürekli işgöremezlikle sonuçlanan her iş kazası veya meslek hastalığında yahut işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde, gerekli araştırma inceleme ve soruşturmayı yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

d)Işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak,bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak,işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve uygulanmasını izlemek

e)Işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanıp yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, bu konudaki ilginin devamı ve pekiştirilmesi için yayınlar yapmak, konferanslar verdirmek ve benzeri çalışmalarda bulunmak,

f)Tesislerin bakım ve onarımında gerekli güvenlik tedbirleri planlamak ve kontrol etmek,

g)Işyerlerinin özelliklerine göre işçilerin periyodik sağlık muayene ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığını izlemek,

h)Işyerinde yangınla ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, bu konuda işverene veya işveren vekiline tekliflerde bulunmak,

ı)Sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili yenilikleri izlemek, bu konudaki bilgileri toplamak ve değerlendirmek ve bunlara ilişkin tedbirlerin alınmasını teklif etmek,

j)Işyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili, yıllık bir rapor hazırlamak, o yıl ki çalışmaları değerlendirmek ve elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları tespit etmek ve işverene teklifte bulunmak,

Kurulların Çalışma Usulleri

Madde 5-Işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları, inceleme, denetleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar:

a)Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü, saati, kurul başkanı, bulunmadığı hallerde kurulun sekreteri tarafından toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir.Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde, gündem buna göre değiştirilir.

b)Ağır iş kazası veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.

c)Kurulun olağan toplantılarının süresi, toplam olarak, ayda yirmi dört saati geçemez. Kurulun toplantılarında geçecek süreler, günlük çalışma süresinden sayılır. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır.

d)Kurul, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu kararı sağlar. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılamadığı hallerde, durumu belirten bir tutanak düzenlenir.

e)Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili olarak bir tutanak düzenlenir. Toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Imzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyalarda saklanır.

f)Toplantıda alınan kararlar, gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur.Ayrıca işçilere duyurulmasında fayda umulan konular, işyerinde ilan edilir.

g)Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında, başkan veya kurulun genel sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.Işverene Bağlı Birden Çok Kurullar Arasında Işbirliğinin Sağlanması

Madde 6- 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren işveren kendisine ait birden çok işyerlerinin her birinde kurulacak işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarını çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerine ait işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili raporları en az altı ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarını toplayarak inceler. Bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

Işveren Veya Işveren Vekilinin Yükümlülüğü

Madde 7-Işveren veya işveren vekili, toplantı için gerekli yeri, araç, gereç, vb. ihtiyaçları sağlamakla yükümlüdür.

Kurulların Yükümlülüğü

Madde 8-Işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları, yapacakları teklif ve tavsiyelerde, işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki, teknik ve çalışma metodlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.Kurullar, işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimine yetkili memurların kendi işyerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırırlar ve onlara yardımcı olurlar.

Işçilerin Yükümlülüğü

Madde 9-Işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca kendilerini ilgilendiren konularda alınan kararlara, uygulanan tedbirlere, konulan yasaklara uymak zorundadırlar.

Uygulamada karşılaştıkları güçlüklerden kurula bilgi verirler.

Yürürlük

Madde 10-25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı Iş Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay’ca incelenmiş bulunan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11-Bu tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.