MEVZUATTüzük

EMEKLI, ADI MALULLÜK VEYA VAZIFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARLA

EMEKLI, ADI MALULLÜK VEYA VAZIFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARLA, BUNLARIN KANUNEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜĞÜ BULUNDUKLARI AILE FERTLERI, DUL VE YETIM AYLIĞI ALANLARIN MUAYENE VE TEDAVILERI HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAIR TÜZÜK

Resmi Gazete: 23 Temmuz 2004

Sayı : 25531

Madde 1 — 28/6/1973 tarihli ve 7/6672 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 — Danıştay’ca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.