MEVZUATYönetmelik

DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete
Tarih: 31.1.1974; No: 14785

BÖLÜM I
Konu ve Kapsam

Konu:
Madde 1 – 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek 1 ve 8 sayılı Kanun hükmünde kararname ile değiştirilen ek 2 nci maddelerde öngörülen “Geçici Süreli Görevlendirme” ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kapsam:
Madde 2 – Devlet Memurları, 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilirler.

BÖLÜM II
Geçici Süreli Görevlendirme

Geçici Süreli Görevlendirme Halleri:
Madde 3 – a) 7 ve daha yukarı bir dereceden göreve ilişkin boş bir kadronun bulunması,
b) Kurum içinden bu görevi yürütecek elemanın kısa sürede sağlanamaması,
c) Görevin, yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması,
hallerinde geçici süreli görevlendirme mümkündür.
Geçici süreli olarak görevlendirilecek personele ilişkin şartlar:

Madde 4 – Memur:
a) Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin mesleği ile ilgili bulunması,
b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi,
c) Çalıştığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması,
hallerinde geçici süreli olarak görevlendirilebilir.

BÖLÜM III
Geçici Süreli Görevlendirmede Usul

Duyurma:
Madde 5 – Kurum 3 üncü maddede sayılan şartların varolması halinde; geçici süreli olarak görevlendirilecek elemanları sağlamak amacıyla durumu, Resmi Gazete ile duyurur.

Madde 6 – Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü üzerine, ilgili bakanlıklar ile Maliye Bakanlığınca birlikte kararlaştırılır.

BÖLÜM IV
Geçici Süreli Görevlendirilen Memurun Hak ve Yükümlülükleri

Kadro ile ilişki:
Madde 7 – Geçici süreli olarak görevlendirilen memurun asıl kadrosu ile ilişkisi devam eder. Geçici görevde geçirdiği süre asıl kadrosunda dikkate alınır.
Bu işlemler memurun asıl kurumunca yürütülür.

Madde 8 – (Mülga: 23/5/1975 – 7/9956 K.)

Aylık ve Diğer Haklar:
Madde 9 – Geçici süreli olarak görevlendirilen memur, görevlendirildiği kadronun aylığını alır ve bu kadronun diğer mali ve sosyal haklarından yararlandırılır.

Mevzuata Uyma:
Madde 10 – Geçici süreli olarak görevlendirilen memur asıl sınıf ve mesleğinin ve geçici süreli olarak görevlendirildiği işin tabi olduğu yasalara uymakla yükümlüdür.

Sicil Raporları:
Madde 11 – Altı ay ve daha uzun süreyle geçici süreli olarak görevlendirilen memurun sicili gittiği kurumda yaptığı görevin gereğine göre yetkili sicil amirince düzenlenir ve asıl kurumuna bildirilir.

Amir Durumunda Olma Hali:
Madde 12 – Geçici süreyle görevlendirilen memur, emrindeki memurların sicilini, sicil amiri olarak yürürlükteki hükümlere göre düzenler.

BÖLÜM V
Geçici Süreli Görevlendirmenin Sona Ermesi

Sona Erme:
Madde 13 – Geçici süreli olarak görevlendirmede sürenin bitimi ilgili kuruma ve memura bildirilir. Memur asıl görevine döner.
Ancak öngörülen süre bitmeden, atamadaki usulüne göre eski görevine dönebilir.
Şu kadar ki bu halde dahi memur, “Devlet Memurlarının çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Yönetmeliği”ne uymakla yükümlüdür.
Süre:
Madde 14 – Geçici süreli görevlendirme 2 yılı geçemez.

BÖLÜM VI
Çeşitli Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Madde 15 – Geçici süreli olarak görevlendirilen memurun asıl kurumundaki kadrosuna, bir diğer memur geçici süreli olarak görevlendirilemez.

Ek Madde 1 – (Ek: 20/5/1976 – 7/11994 K.)
Dışişleri Bakanlığının dış kuruluşlarına güvenlik görevlisi olarak atanacaklar hakkında bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendi ile 5 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Ek Madde 2 – (Ek: 20/5/1976 – 7/11994 K.)
Güvenlik görevlilerinin aylık ve yolluklarının tesbitinde Dışişleri Bakanlığı İdari memurlarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Yürürlük:
Madde 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.