BUNAMAYA ‘ÇOK ERKEN’ TEºHİS YÖNTEMİ

Bilimadamları ilk kez, bir kiºide ileride demans (bunama) ortaya çıkıp çıkmayacağını önceden belirlemenin yolunu bulduklarını söylüyor.

Lancet Nöroloji Dergisi’nde yayımlanan araºtırma bunamanın ortaya çıkabileceği risk faktörlerini belirlemeye yönelik. Bunlar arasında obezite (aºırı ºiºmanlık) ve yüksek kolesterol de sayılıyor.

İngiltere’de de yaklaºık 750 bin, dünyada 24 milyonu aºkın kiºinin bunamadan muzdarip olduğu ve rakamların gitgide arttığı biliniyor.

Yüksek tansiyon ve obezite gibi sorunların ºu ana dek kalp hastalığına yol açtığı biliniyordu. Ancak ºimdi bu sorunlarla demans arasında da bağlantısı kuruldu.

20 YILA YAYILAN ÇALIªMA

Finlandiya’da orta yaº grubundan yaklaºık bin 400 kiºinin katılımıyla yapılan çalıºmada, bu kiºilerle ilgili temel veriler toplanmıº, aradan 20 yıl geçtikten sonra, demans ve Alzheimer vakalarının ortaya çıkıp çıkmadığı incelenmiºti.

Ekip bu ºekilde yaº ve düºük eğitim düzeyi gibi bildik unsurların yanında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve obezitenin de demansla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Çalıºmanın sonuçları doğrultusunda bir puan çizelgesi hazırlandı. Bu çizelge ile herhangi bir kiºinin demans konusunda ne ölçüde risk altında olunduğu hesaplanıyor.

Risk faktörleri konusunda erkenden önlemler alınmasının veya gerekli ilaç tedavilerine baºvurulmasının ilerleyen yıllarda demans riskini azalttığı belirtiliyor.

Uzmanlar bu sistemin geliºtirilip daha hassas bir hale gelmesi gerektiğini kabul ediyorlar.

Ancak yine de bu haliyle de hem hasta hem de doktorlar için faydalı bir yaklaºım sunduğu belirtiyorlar.

Alzheimer Araºtırma Vakfı, insanların yaºam tarzlarını değiºtirerek kalp hastalığı, beyin kanaması ya da bunama gibi risklerden uzaklaºmaya teºvik edilmesinin çok olumlu bir yaklaºım olduğunu belirtiyor.