MEVZUATYönetmelik

TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ

TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete
Tarih: 22.03.1974; Sayı: 14993
I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç
Madde 1: Herhangi bir tıp dalında uzman olacakların aynı kural ve koşullarda yetişmelerini sağlamak üzere Tababet Uzmanlık Kurulunun kuruluş ve çalışma şekli; asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak sağlık kurum ve birimlerinin nitelikleri, asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak uzmanların nitelikleri, asistan eğitim plan ve programlarının esasları, asistanlık giriş sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, uzmanlık sınav jürilerinin oluşum esasları, uzmanlık sınav şekli ve değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili diğer hususlar bu Yönetmelikle düzenlenir.
Kapsam
Madde 2: Bu Yönetmelik, Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Yüksek Okullarıyla, Gülhane Askeri tıp Akademisi dışında uzman yetiştirmeye yetkili sağlık kurumlarını, asistan yetiştirecek uzmanları ve bu kurumlarda yetiştirilecek asistanları kapsar.
Tanımlar
Madde 3: (Değ. R.G.28.04.2001) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Kurum: İlgili mevzuatı gereğince yapmakla yükümlü oldukları görevleri yanında Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre asistan yetiştirme yetkisi verilmiş sağlık kurumlarını,
c) Genel Eğitim Kurumu: Yaş, cins farkı veya bir hastalık ve uzmanlık alanı gözetmeksizin her türlü hastanın müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildiği kurumları,
d) Özel Dal Eğitim Kurumu: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanların yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri kurumları,
e) Yataksız Eğitim Kurumları: Hasta yatağı bulunmayan ancak belli branşlarda eğitim verme yetkisi bulunan kurumları,
f) Koordinatörlük: Kurumlarda aynı ana dalda asistan yetiştiren birimlerin bağlı oldukları üniteleri,
g) Birim: Kurumlarda asistan yetiştirilen servis ve laboratuvarları,
h) Kurum Amiri: Kurumu yöneten kişiyi,
ı) Koordinatör: Koordinatörlüğe bağlı birimler ile diğer birimler arasında Tıpta Uzmanlık Eğitimi bakımından koordinasyonu sağlayan ve şeflik niteliğini haiz olan uzmanı,
i) Şef: Kurumlardaki birimlerin sorumlusu ve birimi yöneten uzmanı,
j) Şef Yardımcısı: Şefe yardımcı olan uzmanı,
k) Başasistan: Şef ve şef yardımcıları yönetiminde asistan yetiştirmeye yardımcı olan uzmanı,
l) Uzman: Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık hak ve yetkisini kazanmış olan kişiyi,
m) Asistan: Tüzüğün 2 nci maddesinde tanımı yapılan kişiyi,
n) Tüzük: Tababet Uzmanlık Tüzüğünü,
İfade eder.
Tababet Uzmanlık Kurulu’nun Oluşumu
Madde 4: Tababet Uzmanlık Kurulu 11 üyeden oluşur. Bu maksatla Bakanlık 6, kuruluş tarihleri sırasına göre 2 Tıp Fakültesi birer, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türk Tababet Birliği Merkez Konseyi de 1 üye seçerler.
Yukarıda adı geçen kurumlar asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçerler.
Kurumlarınca Tababet Uzmanlık Kuruluna seçilecek asil ve yedek üyelerin asistan yetiştirmeye yetkili uzman olmaları şarttır.
Üyelerin hizmet süreleri 2 yıl olup, süresi bitenler tekrar seçilebilirler.
Tababet Uzmanlık Kurulu’nun Görevleri
Madde 5: Tababet Uzmanlık Kurulu’nun görevleri, Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Yüksek Okulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışında;
a)Asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak sağlık kurum ve birimlerinin niteliklerini,
b)Asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak uzmanların niteliklerini,
c)Asistanlık eğitimi plan ve programlarının esaslarını,
d)Asistanlığa giriş sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını,
e)Uzmanlık sınav jürilerinin oluşum esaslarını
saptamaktır.
Tababet Uzmanlık Kurulu’nun Çalışma Şekli
Madde 6: Tababet Uzmanlık Kurulu, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır. Kurul, ilk toplantıda başkanını seçer. Toplantılar en az 8 üyenin katılması ile açılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylardan eşitlik halinde, başkanın bulunduğu tarafın oy’u üstün sayılır.

2. BÖLÜM
KURUMLARIN NİTELİKLERİ
Kurumların Fiziksel Yapıları
Madde 7: Kurumlar, bu Yönetmelikte belirtilen yatak sayısını ve birimleri kapsayabilecek ve asistan yetiştirilmesine ve çağın tıp hizmetleri ile yönetsel hizmetlerin kolaylıkla yürütülmesine olanak sağlayacak bir fiziki yapıda olacaktır.
Kurumların Yatak Sayıları
Madde 8: (Değ. R. Gaz. :28.04.2001) Genel eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 300, birimlerde ise en az 20 yatak bulunur.
Özel dal eğitim kurumlarında;
a) Doğumevleri ve kadın hastalıkları ile göğüs, kalp ve damar cerrahisi merkezi eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 150, birimlerde ise en az 25 yatak,
b) Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahi merkezi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 200, birimlerde ise en az 25 yatak,
c) Ruh ve sinir hastalıkları ile çocuk hastalıkları eğitim ve araştırma hastanelerinde en az 300, birimlerde ise en az 25 yatak,
d) Diğer özel dal eğitim hastanelerinde en az 100, birimlerde ise en az 20 yatak,
bulunur.
Birimler
Madde 9: Genel Tedavi Kurumlarında, en az iç hastalıkları, genel şirürji, nöroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, göz hastalıkları servisleriyle, laboratuvarlar (bakteriyoloji, biyokimya, radyoloji, patolojik anatomi), Özel Dal Tedavi Kurumlarında ise fonksiyonlarına göre uzmanlık dalı ile ilgili servis ve laboratuvarlar bulunur.
Kurumlarda yeni birimlerin açılması ve yatak sayılarının değiştirilmesi Bakanlığın izni ile olur.
Poliklinikler
Madde 10: Poliklinikler, kurumların fonksiyonlarına göre uzmanlık dalları ile ilgili servislerle işbirliği halinde çalışacak ve hizmetleri gereği gibi yapabilecek fizik ve teknik yapı ve nitelikte olacaktır.
Her servisin normal polikliniğinde günde bir uzman 20’den fazla hastaya bakamaz. Ancak, daha fazla hastanın başvurması halinde o poliklinikte aynı esas üzerine uzman görevlendirilerek o günkü tüm hastaların muayeneleri sağlanır.
Ameliyathaneler
Madde 11: Yataklı kurumlarda, kurumların fonksiyonlarına, modern tıp ve şirürjinin gerektirdiği her türlü hizmete cevap verebilecek fizik ve teknik yapı ve nitelikte ve ameliyat sonrası bakım ve reanimasyon kısımlarını da kapsayan ameliyathaneler bulunur.
Ameliyathanelerin yönetimi, şirürji grubu şeflerinin görüşleri alınarak kurum amirince anestezi ve reanimasyon şeflerinden birinin sorumluluğuna verilir.
Ameliyathane hizmetlerinin düzenlenmesi ve koordinasyonunda şirürji grubu şeflerinin öneri ve görüşleri alınır.
Diğer Yardımcı Kısımlar
Madde 12: Her kurumda aşağıdaki yardımcı kısımlar bulunur;
a)Kurumun özelliğine göre tıp kitapları, monografiler, endeks kitapları,ansiklopediler, peryodikleri bulunan ve yeterli okuma alanı olan bir kitaplık,
b)Nümerik alfabetik dosyalama ve endekslere ve Dünya Sağlık Tekşilatı’nın hazırladığı teşhis ve ameliyat endekslerine uygun olarak düzenlenen merkezi arşiv ve hasta izleme işleri bürosu,
c)Birim hizmetlerinin arşiv ve istatistikleri için tıbbi sekreterlik,
d)Kurumun türlü uğraşı alanlarında yararlanmak için tıbbi fotoğraf atölyesi,
e)Diyet işleri için (Yataklı Tedavi Kurumlarında) diyet kısmı,
f)Yataklı Tedavi Kurumlarında kan nakli merkezi,
g)Türlü konularda gereğinde araştırma yapabilecek kapasitede laboratuvar, hayvan ameliyathanesi, deney hayvanı bakım yeri,
h)Konferans salonu ve seminer odaları,
i)Bilimsel çalışmaları duyurmak için teksir ve fotokopi atölyesi,
j)Sosyal hizmet bürosu.
Bilimsel Konsey
Madde 13: Her kurumda kurum amirinin başkanlığında birim şeflerinden ve Özel Dal Tedavi Kurumlarında asistan yetiştirmeye yetkili şeflerden oluşan bir bilimsel konsey kurulur. Konsey üyeleri aralarında bir başkan yardımcısı seçerler. Konsey ayda en az bir defa toplanır. Her üye geçerli mazereti dışında konsey toplantılarına katılmak zorundadır. Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyu geçerli sayılır. Kararlar istişaridir.
Kurum amirinin bulunmadığı hallerde, başkan yardımcısı konseye başkanlık eder. Kararlar karar defterine işlenir.
Konsey’in Görevleri
Madde 14: Bilimsel Konsey, kurum ve birimlerin her türlü hizmet yönünden tıbbın ilerlemesi doğrultusunda gelişmeyi sağlayacak kararlar alır. Alınan kararların bir örneği kurum amirince Bakanlığa gönderilir.
Eğitim Planlama Ve Koordinasyon Kurulu
Madde 15: (Değ. R. Gaz. :28.04.2001) Kurul; genel eğitim ve araştırma hastanelerinde, Kurum amiri ve şeflerin kendi aralarında kurum amirinin gözetiminde gizli oyla seçecekleri beş (5) koordinatör şeften oluşur. Özel dal eğitim kurumları ile yataksız eğitim kurumlarında ise, kurum amiri ile birlikte en az 3 koordinatör şeften oluşur. Özel dal eğitim kurumlarında ve yataksız eğitim kurumlarında yeterli sayıda koordinatör şef bulunmaması halinde, üye sayısı birim şefleri ile tamamlanır. Kurulun başkanı kurum amiridir. Üyeler arasından bir başkan yardımcısı seçilir, başkanın bulunmadığı hallerde başkan yardımcısı ona vekalet eder. Ayrıca asil üye sayısı kadar koordinatör şefler arasından, yeterli sayıda bulunmaması halinde ise şefler arasından yedek üyeler seçilir.”
Kurulun Görevleri
Madde 16: Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
a)İlgili birimlerin şefleriyle beraber bu yönetmelik esaslarına göre her birimin özel eğitim plan ve programlarını hazırlamak(Bu programlar her yıl ilgili birimlerin şefleriyle beraber yeniden gözden geçirilerek düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen programlar kurum amiri tarafından birim sorumluları ile asistanlara verilir).
b)Çeşitli birimlerde eğitim çalışmalarını ve asistan rotasyonlarını koordine etmek,
c)Olanakları için de kurum içi veya aynı yer kurumlar arası seminer, konferans, bilimsel toplantılar düzenlemek,
d)Ulusal ve uluslararası seminer, kurs, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları izleyerek bunlara katılmaları teşvik etmek ve duyurmak,
e)Bilimsel araştırma işlerinde çalışmak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarla bilgi ve görgüsünü artırmak isteyenlerden kurumca ihtiyaç ve yarar görülenlere olanaklar çerçevesinde yardımcı olmak, gerektiğinde bunlar hakkında Bakanlık veya bağlı bulundukları kuruluşlara tavsiye ve önerilerde bulunmak,
f)Yıl sonunda kurum ve birimlerde yapılan eğitim çalışmalarını değerlendirmek. Bu maksatla kurul her yıl sonunda birimlerin uyguladığı günlük, haftalık, aylık eğitim çalışmalarını, bunlara ait yazışma ve dökümanları, kabul edilmeyen asistan tezlerinin kabul edilmeyiş gerekçelerini, şeflerin yıllık faaliyet raporlarını da gözönünde tutarak görüşlerini bildirir, değerlendirme raporu düzenlenir. Bu rapor kurum amiri veya kurumun bağlı olduğu kuruluşlar yolu ile her yıl en geç Mart ayına kadar Bakanlığa gönderilir.
g)İlmi kitaplık ve arşiv çalışmalarını izlemek.
İnfeksiyon Komitesi
Madde 17: Genel Tedavi Kurumlarında İnfeksiyon Komitesi, kurum amir yardımcısı başkanlığında biri iç hastalıkları veya yan dalları, biri genel şirürji(çocuk şirürjisi, göğüs kalp ve damar şirürjisi, plastik ve rekonstrüktif şirürji, kulak burun boğaz, ortopedi ve travmatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji de olabilir), biri bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları uzmanı, birisi de başhemşire olmak üzere 5 kişiden oluşur.
Özel Dal Tedavi Kurumlarında ise kurum amiri yardımcısı başkanlığında biri özel dal uzmanı, biri bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıklar uzmanı ve biri de başhemşireden olmak üzere dört kişiden oluşur.
Gerektiğinde anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, eczacı, hastane müdürü, diyetçi, çamaşırhane sorumlusu ve diğer kısımlar temsilcileri de toplantılara çağrılırlar.
Kararlar, karar defterine geçirilir, komite başkanı tarafından yürütülür.
Komitenin Görevleri
Madde 18: İnfeksiyon Komitesi, kurum içinde infekte hastalar, personel, ziyaretçi, yiyecek, içecek, haşere, vektör ve hava aracılığı ile asepsi ve antisepsi yetersizliği, araç gereç ve başka nedenlerle meydana gelebilecek infeksiyon ve yayılmalara karşı gerekli tüm tedbirleri alır.

3.BÖLÜM
BİRİMLERİN NİTELİKLERİ
Eğitim Birimleri
Madde 19: Birimler fonksiyonlarına göre gerekli yerleşme olanaklarını sağlayacak kapasite ve nitelikte olacaktır.
Eğitim Kadroları
Madde 20- (Değ. R. Gaz. :28.04.2001) Kurumlarda aynı ana dalda birden fazla asistan yetiştiren birimler bulunması halinde, birim şefleri arasından ilgili ana dalda tıpta uzmanlık eğitiminde koordinasyonu sağlamak üzere Bakanlık ve ilgili kuruluşlarca 3 yıllığına koordinatör şef görevlendirilir. Süresi biten koordinatör şef tekrar görevlendirilebilir.
Koordinatör şefler, o bölümdeki eğitim ve araştırma faaliyetlerinden ve birimler arasındaki koordinasyonundan birinci derece sorumlu olup, her yıl sonunda o yıla ait eğitim, araştırma ve çalışma faaliyetleri ile gelecek yıla ait yıllık eğitim, araştırma ve çalışma planlarını kurum amirine teslim eder.
Her birimde bir şef, iki şef yardımcısı ve hizmetin özelliği, birimin iş hacmi göz önünde tutularak yeterli sayıda başasistan ve uzman bulunur. Birimdeki eğitim dışı faaliyetler birim şefleri tarafından planlanarak yürütülür. Bu konulara ilişkin koordinasyon kurum amirince sağlanır.
Yataksız eğitim kurumlarında, şef, şef yardımcısı, yeteri kadar başasistan ve uzman bulunur. Genel ve özel dal eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim verilmeyen alanlarda laboratuvar uzmanları ile konsültan uzmanlar bulunur.
Kurumlara uzman ve konsültan uzman olarak atanacakların seçimleri Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulları tarafından mülakatla yapılır.
Asistan Kapasitesi
Madde 21: (Değ. R. Gaz. :28.04.2001) Birimlerde en fazla kaç asistan bulunabileceği ilgili birimin fiziki yapısı, personel ve ekipman durumu, hasta potansiyeli ile fonksiyon ve özelliklerine göre ilgili kurumun Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulunun görüşü dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Tıbbi Cihaz Ve Malzeme
Madde 22: Birimlerde, birimlerin fonksiyon ve özelliklerine göre teşhis ve tedaviye yarıyacak bütün cihaz ve malzeme çalışır durumda bulunmalıdır. Birimlerde en az bulundurulması gereken cihaz ve malzeme ek (2) nolu listede belirtilmiştir.
Birim Laboratuvarları
Madde 23: Servislerin fonksiyonlarına göre gerekenlerinde basit rutin tahlillerin yapılabileceği özel laboratuvarlar bulunacak ve bu laboratuvarlardaki tetkiklerin bizzat asistanlar tarafından yapılması sağlanacaktır.
Dosya Ve İstatistikler
Madde 24: Birimlerin kayıt ve dosyaları yeterli ve düzenli olacaktır. Ayrıca birimlerin yıllık poliklinik, yatan hasta, endoskopik tetkikler, laboratuvar çalışmaları, yapılan tedavi, ameliyat çeşitleri ve doğum sayıları, ölüm oranları ve diğer hususlarda birim faaliyetlerini değerlendirme yönünden yansıtacak istatistik bilgiler dosyası düzenlenecektir.
Eğitim Araç Ve Gereçleri
Madde 25: Birimlerde bir seminer odası, projeksiyon makinası (her birim için ayrı olması şart olmayıp tüm kurum için de olabilir), birimlerin fonksiyonlarına göre nadir vakalar için fotoğraf, slayt ve film albümü ile ayrıca sağlam organlara ve hastalıklara ait röntgen film albümü bulunmalıdır.
Birimlerin Faaliyetleri
Madde 26: Birimlerde, birimlerin fonksiyon ve özelliklerine göre tıp bilimi gelişmeleri de gözönünde tutularak rutin hizmetlerle asistan yetiştirilmesine uygun faaliyet ve uygulamalar yapılır.

4. BÖLÜM
EĞİTİM PERSONELİ
Şef Olabilmek İçin Gereken Nitelikler
Madde 27- (Değ. Res. Gaz. :20.02.1997/22911) Şef olabilmek için;
1- Şef olmak istenilen dalda uzman olmak,
2- Sınav tarihi itibariyle;
a) (Değ. Res. Gaz. :14.03.1997/22933)Anadalların sınavına girenler için, ilgili anadalda on yıl uzman olarak çalışmış veya beş yıl şef yardımcılığı yapmış bulunmak veyahut profesör veya doçent olmak,
b)(Değ. Res. Gaz. :14.03.1997/22933) Yandallar ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Radyodiagnostik, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon dallarında sınava girenler için altı yıl uzman olarak çalışmış veya üç yıl şef yardımcılığı yapmış bulunmak veyahut profesör veya doçent olmak
3- Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,
4- Sınava girmek için başvurma sırasında bağlı bulundukları tabip odasınca geçici süreyle de olsa meslekten uzaklaştırma cezası almamış olmak,
5- Açıktan hizmete girecekler için kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,
6- Bu Yönetmeliğin şef ve şef yardımcılığı sınavları ile ilgili maddeleri gereğince yapılacak sınavlarda yeterli puan almak,
şarttır.
(Değ. R. Gaz.: 17.11.2000/24233) Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, ilgili dalda uzman olanlardan aynı dalda profesör veya en az beş yıl doçent unvanına sahip olanların, münhal bir kadroya şef olarak atanmalarında, (6) numaralı bentteki sınavlara girme şartı aranmayabilir. Ancak bu yolla şef olarak atananların sayısı, şef kadrosunun %25 ini geçemez.

Şef Yardımcısı Olabilmek İçin Gereken Nitelikler
Madde 28- (Değ. Res. Gaz. :20.02.1997/22911) Şef yardımcısı olabilmek için;
1- Şef yardımcısı olmak istenilen dalda uzman olmak,
2- Sınav tarihi itibariyle;
a) (Değ. Res. Gaz. :14.03.1997/22933)Anadalların sınavına girenler için ilgili anadalda beş yıl uzman veya üç yıl başasistan olarak çalışmış bulunmak veyahut profesör veya doçent olmak,
b) Yandallar ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Radyodiagnostik, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon dallarında sınava girenler için üç yıl uzman olarak çalışmış bulunmak veyahut profesör veya doçent olmak,
3- Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,
4- Sınava girmek için başvurma sırasında bağlı bulundukları tabip odasınca geçici süreyle de olsa meslekten uzaklaştırma cezası almamış olmak,
5- Açıktan hizmete girecekler için kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,
6- Bu Yönetmeliğin şef ve şef yardımcılığı sınavları ile ilgili maddeleri gereğince yapılacak sınavlarda yeterli puan almak,
şarttır.
(Değ. R. Gaz.: 17.11.2000/24233)Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, ilgili dalda uzman olanların aynı dalda profesör ve doçent unvanına sahip olmaları kaydı ile münhal bir kadroya şef yardımcısı olarak atanmalarını talep etmeleri halinde, (6) numaralı bentteki sınavlara girme şartı aranmayabilir. Ancak, bu yolla şef yardımcısı olarak atananların sayısı, şef yardımcısı kadrosunun %35’ini geçemez.”

Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler
Madde 29: (Değ. R. Gaz. :28.04.2001) Başasistan olabilmek için;
a) İlgili dalda uzman olmak,
b) Terfiine engel hali bulunmamak,
c) Açıktan hizmete girebilmek için, kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,
d) Tüzükde belirtilen yabancı dillerden birinde, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen kriterlere göre yapılacak yabancı dil sınavlarına girerek 100 üzerinden 60 puan almış olmak.
e) Başasistan olmak istenilen dalda yayınlanmış en az biri araştırma olmak üzere en az üç adet yayını bulunmak,
f) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
Şarttır.
Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavları ve Jürilerinin Teşkili
Madde 30: (Değ. Res. Gaz. :28.04.2001) Şef ve şef yardımcılığı sınavlarının birinci kademesi yayınların değerlendirilmesi, ikinci kademesi ise mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneğinin ölçülmesidir.
Adayların yayınlarını değerlendirmek, mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneklerine dair mülakat ve pratik sınavlarını yapmak üzere; her bir uzmanlık dalından bu Yönetmeliğe tabi kurumlardaki ilgili dallara ait şeflerden, her dal için en fazla ikisi üniversitelerin tıp fakültelerinden olmak üzere Bakanlıkça kur’a ile beşer kişilik jüri oluşturulur. Sınava girecek adayların sayısına göre, aynı dal için birden fazla jüri kurulabilir.
Ana ve yan dallarda bu Yönetmeliğe tabi kurumlarda, şef sayısı jüriyi oluşturacak sayının altında ise, Tıp Fakülteleri ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça yeterli sayıda üye seçilir. Ayrıca aynı şekilde üç de yedek üye belirlenir.
Jüri üyelerinin görev süreleri, ilgili sınavla sınırlı olmakla birlikte, müteakip sınavlarda yeniden jüri üyesi olarak görevlendirilebilirler. Jürilerin toplanma yeri, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki eğitim hastaneleridir.
Yabancı Dil Sınavı
Madde 31: (Değ. R. Gaz. :28.04.2001) Şef, şef yardımcılığı ve başasistanlık sınavlarına girebilmek için adayın yabancı dil sınavında başarılı olması veya başarı belgesi bulunması şarttır.
Yabancı dil sınavı, Bakanlığın ilanında belirteceği tarihte, Öğrenci Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi gibi sınav merkezi bulunan kurumlar tarafından, mesleki literatürü takip etme, anlama, çevirme ve mesleki etkinlikleri izleyebilme bilgisini tespit etmek üzere yazılı ve çoktan seçmeli test usulü ile yapılır.
Adayın yabancı dil sınavında başarılı sayılması için, Tüzükte belirtilen yabancı dillerden birinden gireceği sınavda şeflik için 100 üzerinden en az 65, şef yardımcılığı ve başasistanlık için ise en az 60 puan alması şarttır.
Ayrıca, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavı (KPDS) ile Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınavında (ÜDS) şeflik için 100 üzerinden en az 65, şef yardımcılığı ve başasistanlık için ise en az 60 puan alanlar bu sınavda başarılı olmuş sayılırlar.
Yukarıda tanımlanan yabancı dil sınavlarından herhangi birinde başarılı olanların hakları ilgili yabancı dil sınavından itibaren 5 yıl geçerlidir.
Yayınların Değerlendirilmesi
Madde 32: (Değ. R. Gaz. :28.04.2001) Şeflik için; adayların yurt içinde veya yurt dışında yayınlanmış en az 5’i birinci isim, 7’si son 10 yıl içinde olmak şartıyla en az 15 yayını, şef muavinliği için ise; adayların yurt içinde veya yurt dışında yayınlanmış en az 3’ü birinci isim, 5’i son 5 yıl içinde olmak şartıyla en az 10 yayını olanların müracaatları jüriler tarafından değerlendirmeye alınır.
Ayrıca adayların, uzmanlık dalındaki poliklinik, servis, laboratuvar, müdahale ve ameliyat gibi çalışmalarına ait olmak üzere son üç yıllık istatistik bilgi ve veri listeleri jüriler tarafından incelenerek değerlendirilir. Bu bilgi ve veri listelerinin geçerli sayılabilmesi için, belgelerinin ilgili kurum amirlerince tasdik edilmiş olması gerekir. Serbest çalışanlar, mesleklerini herhangi bir kurum veya kuruluşta uygulamamışlarsa, bunların muayenehane kayıtları ve faaliyetleri dikkate alınır.
Bu inceleme ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için, adayların bilimsel çalışma ve yayınlarını, Bakanlığın tespit edeceği tarihe kadar, dosyalanmış olarak altı nüsha halinde Bakanlığa teslim etmeleri gerekir. Bakanlık, adayların bu dosyalarını, uygulama sınavından en az 60 gün önceden jüri üyelerine teslim eder, jüriler adayların yayınlarını değerlendirerek yayınların kabul edilip edilmediğine dair sonuçları en geç 30 gün içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne iletir. Bakanlık uygulama sınavlarından 15 gün önce sonuçları adaylara ve jüri üyelerine bildirir.
Mesleki Bilgi, Beceri ve Yeteneğin Değerlendirilmesi
Madde 33: (Değ. R. Gaz. :28.04.2001) Yayınları kabul edilen adayların, Bakanlıkça tespit edilen bir eğitim kurumunda, jüriler tarafından teorik ve pratik bilgi ve becerileri ile yetenekleri değerlendirilir. Laboratuvar dallarında ise, jürinin seçtiği konularda, pratik çalışmalar yaptırılarak, aynı değerlendirmelerde bulunulur.
Eğitim ve Öğretim Yapabilme Yeteneğinin Değerlendirilmesi
Madde 34: (Değ. Res. Gaz. :28.04.2001) Jüriler; aday tarafından seçilen bir konuda, adayın anlatış, sunuş, tahlil, sentez, teşhis, sonuçlandırma ve eğitim ve öğretim yapabilme yeteneğini değerlendirir.
Mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavları için her adaya en az 45 en fazla 90 dakika süre ayrılır.
Değerlendirme, Puantaj ve Sonuçlar
Madde 35: (Değ. Res. Gaz. :28.04.2001) Jüriler; mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavlarında mesleki bilgi, beceri ve yetenek için (75), eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği için (25) puan üzerinden değerlendirmede bulunur.
Jüri üyeleri, 33 ve 34 üncü maddelerde yazılı değerlendirmeleri ayrı, ayrı ve gizli olarak yapar ve sonuçlandırır. Bu değerlendirmeler (A) formuna geçirilir; sonra, bunların ayrı, ayrı ortalamaları alınarak (B) formuna işlenir. Ortalama puan küsürlü ise, aday lehine bir üst puan olarak yazılır.
Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavlarında başarılı sayılabilmek için (B) formundaki toplam üzerinden şeflik için en az (75) puan, şef yardımcılığı için ise en az (70) puan almak gerekir.
Sınav sonucunda başarılı olan adayların sayısı, ilan edilen kadrodan fazla ise, sınav sonuç puanı yüksek olan aday sınavı kazanmış olur. Puanların eşitliği halinde, yabancı dil puanı yüksek olan aday, sınavı kazanmış olur. Her iki puanın eşit olması halinde ise kazanan aday; jüri üyeleri tarafından, hazır bulunan adayların huzurunda, kur’a işlemi ile belirlenir. Adayların sınav sonuç puanları (C) formundaki tutanakla tespit edilir.
Şef ve Şef Yardımcılarının Atama ve Nakilleri
Madde 36: (Değ. R. Gaz. :28.04.2001) Yapılan sınavlar sonucunda, ilan edilen kadroyu kazanan adayların kazanmış oldukları kadrolara atanmaları, Bakanlıkça ve ilgili kurumlar tarafından yapılır. Sınavlar sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen kadro için geçerli olup, bu sonuçlar başka kurumlar ve birimlerde daha sonra boşalan kadrolara atanmak için herhangi bir hak sağlamaz.
Yapılan bu sınav sonucunda, ilan edilen kadroya tayin edilmeye hak kazananlar, Bakanlıkça veya ilgili kurumlarca tayinleri yapıldıktan sonra göreve başlamamaları halinde, şef ve şef yardımcılığı unvanları alamayacakları gibi; gelecekte açılacak münhal kadrolara da şef ve şef yardımcısı olarak tayin edilemezler. Açılacak sınavlara yeniden girip başarılı olmaları gerekir.
Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavları Sonucunda Boş Kalan Kadrolara Yedekten Atama
Madde 37: (Değ. R. Gaz. :28.04.2001) Yapılan bu sınavlar sonucunda tercih ettiği kadroya atanmaya hak kazandığı halde herhangi bir nedenle atama yapılmayan veya atandığı halde göreve başlamayanlardan boş kalan kadrolara; bu sınavlarda o kadroyu tercih ederek başarılı olan adaylardan puanı yüksek olandan başlanmak üzere yedekten atama yapılır.
Başasistanların Atama ve Nakilleri
Madde 38 : (Değ. R. Gaz. :28.04.2001) 29 uncu maddede belirtilen nitelikleri taşıyanlar, münhal kadro bulunan eğitim kurumlarına başasistan olarak atanma talepleri kabul edilenler, atanacakları birimin klinik şefi ve kurum amirinin uygun görüşleri ile Bakanlığa veya ilgili kuruluşlara bildirilir.
Eğitim Kurumları tarafından yapılan teklifler; Bakanlık veya ilgili kuruluşlar tarafından 29 uncu maddede belirtilen kriter ve kadro imkanları yönünden incelenir. Durumu uygun görülenler, atanacağı birim şefinin de katılmasıyla kurumların Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulları tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar başasistanlığa atanmaya hak kazanırlar.
Bu yolla başasistanlığa atananların, başasistanlık süreleri, bu göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıldır. Yıllık kanuni izin dışında, fiilen başasistanlıkta geçmeyen süreler başasistanlık süresinden sayılmaz.
Başasistanlıkta üç yılını tamamlayanlardan, bu süre içerisinde;
a) Uzmanlık dalı ile ilgili olarak mesleki yayın organlarında en az üç yayın yapmış,
b) Hastane ve klinik içi eğitim programlarına yıllık olarak en az % 70 devamlılıkla katılmış,
c) Bu etkinliklerde yılda en az üç seminer veya panel ve konferans da görev almış, ve en az on beş literatür sunumu yapmış,
Olmak şartıyla; bu çalışmalarını koordinatör şef ve baştabibin tasdiki ile belgelendirmiş bulunanların, asistan eğitiminde bilgi ve görgülerinden faydalanılması amacıyla, ilgili klinik şefinin teklifi ve bu şefinde katılacağı Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulunun kararı üzerine, Bakanlık veya ilgili kuruluşlarca başasistanlık süreleri üç defadan fazla olmamak şartıyla üçer yıllık dönemler halinde uzatılabilir.
Başasistanlık süresini tamamlamış olanların isimleri, Hastane Baştabipliklerince Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara bildirilir. Süreleri bitenler aynı veya başka bir hastaneye uzman olarak atanır.

5. BÖLÜM
ASİSTANLIK GİRİŞ SINAVLARI, SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Asistanlık Sınavları
Madde 39: Asistanlık sınavları yabancı dil ve meslek grubu olmak üzere iki kısımdır.
Jürilerin Teşekkülü Ve Soruların Hazırlanması
Madde 40: (Değişik: 26.11.1985/18940 R.G.)Yabancı dil soru hazırlama, sınav ve değerlendirme jürisi Bakanlıkça seçilen yabancı dile vakıf ve en az 3 kişiden teşekkül ettirilir.
(Değişik:26.11.1985/18940 R.G.)Meslek bilgileri sınav soru hazırlama, sınav ve değerlendirme jürileri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın eğitim hastanelerinde görevli uygun göreceği beş şef’den teşekkül eder, ayrıca jürilere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Personel Genel Müdürü veya onun uygun göreceği bir kişi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve İhtisas Daire Başkanı ve Bakanlık Müfettişlerinden iki kişi gözlemci olarak katılır.
Yabancı dil sınav soruları, Tüzükte belirtilen yabancı dillerde yazılı temel tıp kitaplarından seçilir. Seçilen metin 150 kelime civarında olur. Metnin doğru cevabı anahtar olarak ayrıca hazırlanır.
Meslek Bilgileri sınavı yalnız, Genel Tıp dalında yapılır.
Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Ortodonti ve Diş Protezi, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji ile Fizyoloji uzmanlık eğitimi için sınava gireceklere, aynı esaslar içerisinde ayrı jüriler teşekkül ettirilerek, ayrı sorular düzenlenir. Bunlara, girecekleri branştan Genel Tıp sorusu sorulur.
Adaylara 200 adet çoktan seçmeli test tekniğine uygun sorular hazırlanır. Sorular, ana fikir cümlesi kolaylıkla anlaşılabilir açık ve doğru olarak hazırlanır.
Her sorunun biri doğru dört karşılığı bulunur. Ayrıca sorularla birlikte doğru cevaplarda tesbit edilerek, cevap anahtarı hazırlanır.
Sınav süresi 3 saattir.
Madde 41: Jürilerce hazırlanmış sorular, iki nüsha yazılır ve altına konulmuş nüshası imzalanır. Bunlar, cevap anahtarlarıyla birlikte Bakanlık Personel Genel Müdürüne teslim edilir.
Adı geçen Genel Müdür, sınavdan önce çoğaltma işlerini gerektiği gizlilikte yaptırır ve soruları kitapçık halinde bastırarak saklar. Sınav günü, sınav jürilerine yeteri sayıda teslim eder.
Yabancı dil sınavı sorularının çoğaltılmasında zorluk olması halinde sorular sınav günü sınav sırasında tahtaya yazdırılabilir.
Sınav Kağıtlarının Düzenlenmesi
Madde 42: (26.11.1985/18940 R.G.)Yabancı dil sınav kağıtlarının birinci sayfasında adayın kimliğini belirtecek bir kısım bulunur. Bu kısım ayrıca katlanıp kimliği örterek kapatacak şekilde düzenlenir.
Genel Tıp sınav kağıtları, soru kitapçığı ile test cevap kağıdından teşekkür eder. Soruların birer sıra numarası bulunur. Gerekli görülürse, soruların sıra numaraları değiştirilerek birden fazla değişik soru kitapcığı düzenlenebilir. Test cevap kağıtlarında adayın kimliğini belirtecek bir kısım bulunur. Bu kısım ayrıca katlanıp kimliği örterek kapatacak şekilde düzenlenir.
Sınav Koşulları Ve Düzenlenmesi
Madde 43: Asistanlık sınavı yapılacağı Bakanlıkça usulüne uygun olarak bildirildikten sonra, adaylar kendilerine gönderilen veya verilen kimlik fişleri ile sınavın yapılacağı yerdeki görevli memurlara başvururlar.
Yetkili memurlar, adayın kimlik fişlerini kontrol ettikten ve verilen listeye işaretledikten sonra, bunları sınav