SEZER, KOZMETİK KANUNUNU ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AB’ye uyum çerçevesinde hazırlanan ve bildirimi yeterli kılan 24 sayılı ‘Kozmetik Kanunu’nu onayladı. Kanun, şunları öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AB’ye uyum çerçevesinde hazırlanan ve kozmetik ürünlerin piyasaya arzından önce izin alma zorunluluğunu kaldırarak, bildirimi yeterli kılan 24 sayılı ”Kozmetik Kanunu”nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, kanun, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Kanun, kozmetik ürünlerin topluma güvenli, etkili ve kaliteli şekilde ulaşmasını sağlamak üzere, ürünlerin piyasaya sunulmasından önce bildirimde bulunulması, piyasa gözetim ve denetiminin yapılması ile bu ürünlerin üretim yerlerinin denetimi konularındaki esasları belirliyor.

Kanuna göre, kozmetik ürünün piyasaya ilk kez sunumundan önce Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunulması zorunlu olacak. Bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişiklikler de bildirilecek.

Kanun hükümlerine göre, eksik bilgi ve belge içeren bildirim, yapılmamış sayılacak.

Piyasaya arz edilen kozmetik ürünlerin üretim yerlerinin denetimi ile piyasa gözetim ve denetimi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak.

Bir kozmetik ürünü üreten, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı; ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan veya faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi, bu kanunun uygulanması bakımından üretici sayılacak.

Kanuna aykırı eylem ve işlemlerde bulunan üreticilere, Sağlık Bakanlığı’nca bin YTL’den 50 bin YTL’ye kadar değişen miktarlarda idari para cezası verilecek.

Bu cezalara karşı, tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilecek. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durduramayacak. İtiraz, zorunlu görülmeyen hallerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılacak. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulabilecek. Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği kararlar ise kesin olacak.

İdari para cezasını gerektiren fiilin tekrarı halinde idari para cezaları 2 kat olarak uygulanacak.

GENEL SAĞLIK YÖNÜNDEN GÜVENLİ OLMAYANLAR

Kanun hükümleri ile kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmelik ve diğer düzenlemelerde belirlenen esaslara uygun olmadığı tespit edilen kozmetik ürünler ile ilgili uyarı, piyasadan toplatma ve imha için gereken işlemler ile kozmetik ürün üretim yerinin ıslahı ve gerektiğinde kapatılması ile ilgili bütün tedbirleri almaya ve uygulamaya, Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.

Kanunla, çıkarılan mevzuata uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir ürünün genel sağlık yönünden güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, bu ürünün piyasaya arzı, kontrol yapılıncaya kadar Sağlık Bakanlığı’nca geçici olarak durdurulacak.

Kontrol sonucunda ürünün genel sağlık yönünden güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere Sağlık Bakanlığı ürünün piyasaya arzını yasaklayabilecek, piyasaya arz edilmiş ürünleri piyasadan toplatabilecek; ürünlerin kısmen veya tamamen imha edilmesini sağlayabilecek; buna ilişkin gerekli bilgiler yine masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere ülke genelinde dağıtım yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilan edilecek.

Duyuru, gerekli görüldüğü hallerde yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılacak.

Kozmetik ürünlerin teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine dair şartlara, bildirimlerine, piyasaya arz edilmelerine, piyasa gözetim ve denetimlerine, üretim yeri denetimlerine, analiz yöntemlerine, tedbirlere ve ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, bu kanunun yayımı tarihten itibaren 1 ay içinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenecek.