MEVZUATYönetmelik

ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK

Resmi Gazete
Tarih: 04.09.2000; Sayı: 24160
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gıda maddeleri ile gıdaların üretiminde kullanılan ham ve yardımcı maddelerin, yarı mamül ve mamül gıda maddelerinin, gıda katkı maddelerinin, gıda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj maddelerinin hijyen ve kalite kontrolleri ile yapısı itibariyle gıdanın bileşiminde bulunmaması gereken maddeleri tespit etmek üzere, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak özel gıda kontrol laboratuvarlarının uymakla zorunlu olacakları kuruluş ve faaliyet izinleri ile çalışma ve denetim esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; özel gıda kontrol laboratuvarlarının kuruluş ve faaliyet izinleri, çalışma ve denetim esasları ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm Sorumlusu: Laboratuvar bölümlerinin faaliyet ve görev alanına göre lisans düzeyinde eğitim almış veya yüksek lisans veya doktora yapmış laboratuvar personeli,
b) Laboratuvar: Özel gıda kontrol laboratuvarını,
c) Laboratuvar Personeli: Laboratuvarların faaliyet ve görev alanına uygun olarak gıda bilimi konusunda eğitim almış ziraat mühendisi ile gıda mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, biyolog, veteriner hekim veya su ürünleri konusunda lisans eğitimi almış personeli,
d) Laboratuvar Yardımcı Personeli: Gıda bilimi konusunda iki yıllık ön lisans eğitimi almış personel ile gıda, laboratuvar ve kimya konularındaki liselerden diploma almış personeli,
e) Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı: Gerçek ve tüzel kişilerin açacağı, ürün
veya konu bazında faaliyet gösteren, amaç bölümünde belirtilen analizleri yapan ve bu Yönetmeliğe göre Sağlık Bakanlığından kuruluş izin belgesi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından faaliyet izin belgesi alan yetkili laboratuvarı,
f) Referans Laboratuvar: Gıda analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve
standardizasyonunun sağlanması için ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlar ile çalışma yapan, eğitim veren, şahit numuneler ve anlaşmazlık durumlarında verilecek karara esas olmak üzere analiz yapan ve görüş veren Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen kamu laboratuvarını,
g) Sorumlu Yönetici: Laboratuvarın yönetim ve işletmesinden sorumlu, gıda bilimi konusunda lisans eğitimi almış ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim veya gıda konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olan personeli,
h) Yönetmelik: Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve
Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Laboratuvar Binası, Bölümleri ve Genel Özellikleri

Laboratuvar Binası
Madde 5- (Değ.) Laboratuvar binası, imar mevzuatına uygun olmalıdır. Ayrıca, faaliyetleri esnasında parlayıcı ve patlayıcı maddeler kullanılan laboratuvarlar, insanların ikametine mahsus binalarda kurulamaz.
Laboratuvar Binasının Bölümleri
Madde 6- Laboratuvar binası aşağıdaki bölümlerden oluşur;
a) İdari Bölüm
1) Hizmet bölümlerinden ayrı olarak yönetici ve diğer personel için yeterli sayıda müstakil oda,
2) Laboratuvarda kullanılacak kimyasal maddeler ve yedek yardımcı malzemeler için depo,
3) Numune kabul bölümü,
4) Duş, tuvalet ve soyunma-giyinme odası.
b) Laboratuvar Hizmet Bölümleri
1) Tartım odası,
2) Fiziksel analiz laboratuvarı; fiziksel analizlerde kullanılacak alet ve ekipmanlar ile numune hazırlık çalışmaları için en az 10m2 alana sahip olmalıdır.
3) Kimyasal analiz laboratuvarı; kimyasal analizlerde kullanılacak alet ve ekipmanlar ile numune hazırlık çalışmaları için en az 15m2 alana sahip olmalıdır.
4) Mikrobiyoloji analiz laboratuvarı; mikrobiyoloji analizlerinde kullanılacak alet ve ekipmanlar ile numune hazırlık çalışmaları için en az 20m2 alana sahip olmalıdır. Besiyeri hazırlama, sterilize etme, mikrobiyolojik ekim, inkübasyon işlemleri ve kullanılmış malzemelerin sterilizasyonu ile malzemelerin yıkanması için ayrı bölümleri içermelidir.
Laboratuvarın Genel Özellikleri
Madde 7- Laboratuvarların genel özellikleriyle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir;
a) İdari bölüm, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyoloji analiz laboratuvar bölümleri ayrı birimler halinde planlanır.
b) Laboratuvarlar yapılan analizin özelliğine uygun bir şekilde planlanmalı ve çalışmalıdır.
c) Laboratuvarlar özel çevre şartları gerektiren analizlerde bu şartları kontrol etmeye yarayan alet ve ekipmanlarla donatılır ve ayrı bölümler halinde planlanır.
d) Laboratuvarlar ısı, sıcaklık, toz, nem, buhar, titreşim, elektromanyetik etkenler ve zararlı canlılar gibi olumsuz şartlardan korunmalıdır. Laboratuvar çalışma koşullarının 20øC’da sabit tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
e) Çalışan personelin iş güvenliği için uygun giysi ve donanım kullanması sağlanmalıdır.
f) Laboratuvarın her bölümünde temizlik, sanitasyon ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yazılı talimatlara göre yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
g) Laboratuvarda çalışan personelin, periyodik sağlık kontrolleri yapılmalı ve bulaşıcı bir hastalığı olan veya taşıyıcı olduğu belirlenen personel laboratuvarda çalıştırılmamalıdır.
h) Analiz yapılan bölümler, çalışan personelin pratik ve rahat hareket etmesini sağlayacak ve tehlike riski yaratmayacak şekilde geniş olmalıdır.
i) Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma sistem ve bağlantıları ile diğer servis noktalarının temizlenmesi kolay olacak şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir. Duvar, tavan ve tabanları kolayca temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir özellikte malzemelerle kaplanmış olmalıdır.
j) Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizlere uygun olmalı ve doğrudan veya dolaylı olarak analizleri etkilememelidir.
k) Laboratuvarın girişi ve çıkışı denetlenmeli ve laboratuvarın analiz yapılan bölümlerine çalışan personel haricindeki kişilerin girişleri önlenmelidir.
l) Kimyasal maddeler risk gruplarına ve saklama koşullarına göre, havalandırma sistemli ayrı oda, dolap veya depolarda bulundurulmalıdır. Kimyasal maddenin bulunduğu oda, dolap ve depolar kilitlenebilmeli ve anahtarı sorumlu yöneticide bulunmalıdır.
m) Laboratuvarda ilk yardım için gerekli ilaç ve malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı ve talimatı yer almalıdır.
n) Laboratuvarda yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiyeden belge alınmalıdır.
o) Tuvaletler laboratuvar bölümlerine açılmamalıdır.
p) Binanın boya, badana ve diğer bakımları periyodik olarak yapılmalıdır.
r) Laboratuvar binasının çevresinde kirliliğe yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri ve zararlı canlıların yerleşmesine uygun ortamlar olmamalıdır.
s) Laboratuvarların faaliyet göstereceği konulara göre laboratuvarlarda ortaya çıkan atıklar direk alıcı ortama verilmemeli, tekniğine ve mevzuatına uygun bir şekilde laboratuvar binasından uzaklaştırılmalıdır. Aksi uygulamadan doğacak zarar ve ziyandan laboratuvar sahibi ve sorumlu yönetici ortaklaşa sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Laboratuvar Kuruluş İzni ve Faaliyet İzni İle İlgili Usul ve Esaslar
Kuruluş İzni
Madde 8- Laboratuvar kurmak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle Sağlık Bakanlığına başvurur;
a) Dilekçe,
b) Laboratuvar sahibinin adı, soyadı ve laboratuvarın açık adresi, telefon, faks numarası ve e-mail adresi,
c) Laboratuvarın faaliyet konusu ve yapılacak analizler,
d) Laboratuvar sorumlu yöneticisinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti, kayıtlı olduğu meslek odasından alınacak belge ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
e) Kuruluş ve değişiklikleri içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, vergi levhası fotokopisi ve Ticaret odasından faaliyet belgesi,
f) Laboratuvar binasının kira sözleşmesi veya tapu senedinin noter onaylı sureti,
g) Vaziyet planı,
h) Laboratuvar organizasyon şeması,
i) Laboratuvar yerleşim planı,
j) Kuruluş izni ücret makbuzu,
k) Laboratuvarın niteliğine göre gerekli diğer bilgi ve belgeler. Sağlık Bakanlığı, gönderilen bilgi ve belgeleri uygun bulduğu takdirde laboratuvarın bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili bir kişi ve Sağlık Bakanlığının görevlendireceği konuyla ilgili iki kişiden oluşan bir komisyona laboratuvarı yerinde incelettirir ve Yönetmeliğe uygun olan laboratuvara kuruluş izni belgesi verir ve sicil kaydı yapar. Sağlık Bakanlığınca kuruluş izni işlemlerinden 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunla 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine eklenen fıkrada belirtilen ücret alınır.

Faaliyet İzni
Madde 9- Sağlık Bakanlığınca kuruluş izni verilen laboratuvar, faaliyet izni almak için, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Tarım ve Köyişleri Bakanlığına başvurur;
a) Dilekçe,
b) Laboratuvarın faaliyet konusu,
c) Sağlık Bakanlığından alınan kuruluş izninin noter tasdikli fotokopisi,
d) Laboratuvar sahibinin adı, soyadı ve laboratuvarın açık adresi, telefon, faks numarası ve e-mail adresi,
e) Laboratuvar yerleşim planı,
f) Laboratuvar organizasyon şeması,
g) Tarım İl Müdürlüğü veya İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce onaylı numune kayıt defteri ve analiz defteri,
h) Laboratuvar sorumlu yöneticisi, bölüm sorumluları ve laboratuvar personelinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti, kayıtlı olduğu meslek odasından alınacak belge ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
i) Laboratuvarda uygulanacak analizlerin listesi ve kaynaklarıyla birlikte orijinal ve Türkçe analiz yöntemleri,
j) Laboratuvarda kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanların marka, model, üretim yılı ve kullanım talimatları,
k) Faaliyet izni ücret makbuzu,
l) Laboratuvarın niteliğine göre gerekli diğer bilgi ve belgeler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, gönderilen bilgi ve belgeleri uygun bulduğu takdirde laboratuvarın bulunduğu ilin bağlı olduğu İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünden konuyla ilgili bir kişi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevlendireceği konuyla ilgili iki kişiden oluşan bir komisyona laboratuvarı yerinde incelettirir ve Yönetmeliğe uygun olan laboratuvara faaliyet izin belgesi verir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca faaliyet izni işlemlerinden 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunla 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine eklenen fıkrada belirtilen ücret alınır.
Yetkilendirme
Madde 10- Sağlık Bakanlığından kuruluş izni ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından faaliyet izni alan laboratuvar, belirtilen faaliyet konularında analiz yapmaya yetkilidir. Laboratuvarlar izin verilen faaliyet konusu dışında analiz yapamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim ve Sorumluluk

İstihdam
Madde 11- Laboratuvarlarda bir sorumlu yönetici, her bölümde bir bölüm sorumlusu ve yeterli sayıda laboratuvar personeli veya yardımcı personel istihdamı zorunludur.
Sorumlu yöneticinin bir ayı geçen süreyle görevden ayrılması halinde göreve dönünceye kadar sorumlu yöneticilik görevi laboratuvar sahibinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildireceği bölüm sorumlularından birisi tarafından vekaleten yürütülür, daha az süreli ayrılmalar bildirilmez.
Sorumlu Yönetici
Madde 12- Sorumlu yönetici Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına karşı bu Yönetmelik hükümlerini uygulamakla yükümlüdür. Sorumlu yöneticinin görev ve yetkileri şunlardır;
a) Laboratuvar bölümlerinin işlevine uygun olarak çalışmasını sağlamak ve kontrol etmek,
b) Alet ve ekipmanların bakım, onarım ve kalibrasyonunu yaptırmak,
c) Numune kayıt defterinin düzenli tutulmasını ve numunelerin laboratuvarlara dağılımını sağlamak,
d) Laboratuvara giren numunenin tüm analizlerinin yöntemine uygun yapılarak raporlarının çıkarılmasını sağlamak,
e) Analiz raporlarını onaylamak,
f) Denetim tutanağı ile belirtilen hususların yerine getirilmesini sağlamak, denetim tutanaklarını saklamak ve sonuçtan Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bilgi vermek,
g) Personelin eğitimi ile ilgili programlar düzenlemek,
h) Personelin periyodik sağlık kontrollerini yaptırmak,
i) Kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak,
j) Aylık faaliyet raporlarının Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirimini sağlamak,
k) Kayıt ve raporlarda gizlilik esasına uyulmasını sağlamak.
Bölüm Sorumluları
Madde 13- Bölüm sorumlularının görev ve yetkileri şunlardır;
a) İlgili bölümün işlevine uygun olarak çalışmasını sağlamak,
b) Ekipmanların kontrolünü yapmak,
c) Analizlerin yöntemine uygun yapılmasını sağlamak,
d) Analiz raporlarını imzalamak,
e) Analiz defterinin düzenli tutulmasını sağlamak,
f) Kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak,
g) Analizleri yapmak.
Alet ve Ekipman
Madde 14- Laboratuvarlarda yapılacak analizlerin amacına uygun alet, ekipman, biyolojik ve kimyasal madde ve malzemelerin bulundurulması zorunludur.
Bütün alet ve ekipmanların periyodik olarak standart çalışma yöntemlerine göre bakım ve kalibrasyonu yapılır ve kayıtları düzenli olarak tutulur. Kalibrasyon veya başka yollarla hatalı çalıştığı tespit edilen alet ve ekipman ile özelliği değişmiş ve raf ömrü dolmuş biyolojik ve kimyasal maddelerle çalışılması engellenir.
Tutulması Gereken Kayıtlar
Madde 15- Laboratuvarın faaliyet konusu ile ilgili anlaşılırlık, güvenilirlik ve gizlilik esaslarına uygun bir kayıt ve arşiv sistemi bulunmalı ve bu kayıtlar on yıl süreyle saklamalıdır.
Laboratuvarda aşağıdaki kayıtlar tutulur;
a) Personel bilgileri,
b) Numune kayıt defteri Ek-1,
c) Analiz ile ilgili çalışma detaylarını gösteren analiz defteri Ek-2,
d) Analiz raporları Ek-3, Ek-4 ve Ek-5,
e) Alet ve ekipman listesi Ek-6,
f) Alet ve ekipmanların bakım, onarım ve kalibrasyon çizelgesi Ek-7,
g) Analiz yöntemlerinin kaynakları ile birlikte kayıtları,
h) Aylık faaliyet raporu Ek-8,
i) Kimyasal madde kayıt defteri,
j) Personel eğitimi ile ilgili eğitim programları ve kayıtları.
Eğitim
Madde 16- Sorumlu yöneticinin gözetiminde personelin teknik bilgisini arttıracak eğitim programları düzenlenir ve bu tür programlara personelin katılımı sağlanır. Bununla ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulur.
Bildirimler
Madde 17- Kuruluş ve faaliyet izni alan laboratuvarın sahibi tarafından kapatılması, sahibi, sorumlu yöneticisi, adresi, ismi, faaliyet ve çalışma esaslarının değiştirilmesi, laboratuvarda yeni bir bölüm açılması veya laboratuvarın yapısını değiştirecek tadilatların yapılması halinde, 15 gün içinde değişiklikleri içeren bilgi, belgeler, kuruluş ve faaliyet izinlerinin asılları ile birlikte Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına başvurulur.
Sorumluluk
Madde 18- Laboratuvar sahibi ve sorumlu yönetici yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına karşı sorumludur.
Analiz sonuçlarının hatasından doğabilecek her türlü zarardan laboratuvarın sahibi ve sorumlu yöneticisi sorumludur ve bu zararlar söz konusu laboratuvardan tazmin edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Numune Alma, Analiz Yöntemleri ve Analiz Raporları

Numune Alma
Madde 19- İhracat, ithalat ve üretim yerinden analizi yapılmak üzere, numuneler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri denetçileri tarafından alınarak laboratuvara gönderilir. Özel istek üzerine yapılacak analizler için numuneler şahıslar tarafından laboratuvara getirilir.
Analiz Yöntemleri
Madde 20- Laboratuvarlarda Türk Gıda Kodeksinde belirtilen analiz yöntemleri kullanılır. Analiz yöntemleri Türk Gıda Kodeksinde mevcut değilse, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından izin verilecek güvenilir ve uluslararası kabul edilebilir bir analiz metodu kullanılır.
Analiz Raporları
Madde 21- Laboratuvarlarda düzenlenen analiz raporları üç nüsha halinde; üretim yeri denetimi ile ihracat Ek – 3, ithalat Ek – 4 ve özel istek numuneleri için Ek – 5’e göre düzenlenir.
Laboratuvarların düzenleyecekleri raporlar reklam amacıyla kullanılamaz.
Laboratuvar analiz raporlarının gizliliği sağlanmalıdır.
Analiz raporlarının hazırlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir;
a) Cihazla yapılan analizlerde cihazın hassasiyet sınırları belirtilmelidir.
b) Analiz raporu resmi işlemlerde kullanılacaksa analiz sonuçlarından çıkarılan herhangi bir yorum içermemelidir.
c) Aynı numunede yapılan bütün analizler aynı raporda belirtilmelidir.
d) Analiz raporunun, kısmen kullanılamayacağına dair uyarıcı ifade yazılmalıdır.
ALTINCI BÖLÜM
Denetim, Kuruluş İzni ve Faaliyet İzni İptali

Denetim
Madde 22- Laboratuvarlar, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevlileri tarafından bu Yönetmelik esasları dahilinde şikayet ve özel haller dışında yılda en az iki defa denetlenir. Kuruluş ve faaliyet izni almış laboratuvarın ilk denetimi bir ay içinde yapılır.
Denetimlerde gizlilik prensibi esastır. İşyeri sahibi veya sorumlu yöneticisi denetlemeye gelen görevlilere her türlü bilgi ve belgeyi vermeye ve göstermeye zorunludur. Denetim yapan görevliler tarafından hazırlanan denetim tutanağı üç nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası sorumlu yöneticiye verilir. Denetim tutanağı sorumlu yönetici tarafından saklanarak istenildiğinde görevlilere gösterilir. Laboratuvar, denetimden sonra denetim yapan görevlilerin belirlediği süre içerisinde eksikliklerini tamamlayarak denetimi yapan Bakanlığa başvurmak zorundadır. Bu süre içinde laboratuvarın eksik bulunan bölümünün faaliyeti geçici olarak durdurulur. Belirlenen süre sonunda alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere laboratuvar yeniden denetlenir. Eksikliklerin giderilmesi durumunda laboratuvarın faaliyetine izin verilir. Aksi halde söz konusu laboratuvarın faaliyeti onbeş gün süreyle yeniden durdurulur. Denetim yapan görevliler tarafından, analiz sonuçlarının kabul edilebilir hata sınırları içerisinde olup olmadığının kontrolü amacıyla, yılda en az bir defa belirlenen bir referans laboratuvar tarafından hazırlanan test numunesi laboratuvara analiz ettirilir. Analiz sonuçları, analiz yönteminin hata sınırları içerisinde olmadığının tespiti halinde, laboratuvarın faaliyeti 15 gün içerisinde tekrarlanacak yeni bir test numunesinin analiz sonucu olumlu çıkıncaya kadar geçici olarak durdurulur.
Denetim yapan görevliler, laboratuvarda analiz edilen numunelerden birine ait şahit numuneyi, analiz sonuçlarının kabul edilebilir hata sınırları içinde olup olmadığının kontrolü amacıyla referans bir laboratuvara analiz ettirir. Analiz sonuçları, analiz yönteminin hata sınırları içerisinde değilse, laboratuvarın faaliyeti 15 gün durdurulur. Analiz sonuçlarının ikinci kez hata sınırları içinde olmadığının tespiti durumunda ise laboratuvarın faaliyeti 45 gün süreyle durdurulur.
Kuruluş İzni ve Faaliyet İzni İptali
Madde 23- 10 uncu maddeye göre laboratuvarın belirlenen faaliyet konusu dışında çalıştığının tespitinde, 17 nci maddeye göre belirlenen süre içerisinde bildirimlerde bulunulmadığında ve 22 nci maddeye göre denetim sonucunda belirlenen eksikliklerin üçüncü kez tespitinde laboratuvarın kuruluş izni veya faaliyet izni iptal edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Cezai Hükümler
Madde 24- Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulmaması durumunda 560 Sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunla eklenen 18/A ve 18/B maddeleri hükümleri uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.