MEVZUATYasa

GÜLHANE ASKERI TIP AKADEMISI KANUNU (*)

KANUN NO: 2955
Resmi Gazete: 19.11.1983 – 18226

(*) Bu Kanunda geçen “Başasistan” ve “Başasistanlar” deyimleri, 13 Mayıs 1986 tarih ve 3287 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
_____

BIRINCI BÖLÜM

KANUNUN AMACI, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1 – Bu Kanun’un amacı; Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki yüksek öğretimle ilgili ilkeleri belirlemek, bu Akademinin ve bünyesindeki kurumların ve organların teşkilatlanma, işleyiş, görev ve yetki sorumluluklarını; eğitim ve öğretim araştırma, yayım, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları, bir bütünlük içinde düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 – (Değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Bu Kanun; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığını, bu Komutanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

TANIMLAR

Madde 3 – Bu Kanunda geçen kavram ve terimler şunlardır:

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi: Genelkurmay Başkanlığının kuruluşunda, bilimsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, milli şuur ve disiplini görev bilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilimleri alanında en yüksek danışma organı olan; lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askerî tabip ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında askerî personel yetiştiren; kendisine ve bünyesindeki Askerî Tıp Fakültesine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar, eğitim hastaneleri ile diğer eğitim ve öğretim kurumları bağlanabilen ve Genelkurmay Başkanlığının gerek gördüğü sağlıkla ilgili eğitim ve öğretimi de yaptıran yükseköğretim kurumudur.

b) (13 Mayıs 1986 tarih ve 3287 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

c) Askerî Eğitim Hastanesi: Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile vazifelendirilen, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Iç Hizmet Kanunu’nun ve Yönetmeliğinin öngördüğü personelin muayene ve tedavilerinin, tıpta uzmanlık öğreniminde bulunan askerî tabipler ile diğer sağlık personelinin eğitimlerinin ve bu eğitim ile ilgili klinik ve laboratuvar çalışmalarının yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Kuruluş ve kadrolarında gösterilen hastahanelerdir.

d) (Ek bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Komutan Idarî Yardımcısı: Gülhane Askerî Tıp Akademisinin idarî faaliyetlerinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına yardımcı olan, harp akademisi mezunu general veya amiraldir.

e) (Ek bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Yüksek Bilim Konseyi: Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı ve Gülhane Askerî Tıp Fakültesi dekanı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli ana bilim ve bilim dalı başkanlığı ile servis ve kısım şefliği görev süresini tamamlayan öğretim üyeleri ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşan ve bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getiren konseydir.

f) (‘d’ bendi ‘f’ olarak değiştirilmiştir: 5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Diğer kavram ve terimler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişik 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanun’un uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimlerdir.

IKINCI BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

GÜLHANE ASKERI TIP AKADEMISININ EĞITIM VE ÖĞRETIMININ AMACI

Madde 4 – Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki eğitim ve öğretimin amacı şunlardır:

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim gören öğrencileri;

1) Atatürkçülüğü bilen ve benimseyen,

2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,

3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutun, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,

4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,

6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

7) Ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda sağlık bilimi alanında mesleğinin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip,

8) Askerliğin temeli olan disiplin ruhuyla yetişmiş, itaatkar, aldığı emri canı ve kanı pahasına zamanında yapmaya hazır olduğunu gösterecek davranışı kazanan,

9) Silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sarsılmaz bir bağla bağlı,

10) Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş, inisiyatif sahibi, fedakar ve doğruluktan sapmayacak karakterde,

11) Askerlik şeref ve haysiyetini her şeyden üstün tutan,

12) Mesleğinin çetin koşullarında soğukkanlılığını muhafaza edecek bir iradeye, dayanıklı bir fiziki yeteneğe sahip,

Elemanlar olarak yetiştirmek.

b) Sağlık bilimleri alanında yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda sağlık hizmetlerinin gelişmesine destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak.

ANA ILKELER

Madde 5 – Gülhane Askerî Tıp Akademisinde lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim ve öğretimin planlamasında, programlanmasında ve düzenlenmesinde aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur.

a) Öğrencilere ATATÜRK inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda, ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.

b) Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı kendimize has şekil ve özellikleri korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim ve öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanır ve Genelkurmay Başkanlığınca sürekli olarak geliştirilir.

d) Sağlık bilimleri alanında bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretim yapacak yüksekokullar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, fakülte ve enstitüler ise kanunla kurulur. Gerektiğinde, Genelkurmay Başkanlığınca uygulama ve araştırma merkezleri de kurulabilir.

e) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmesi ve görevlendirilmeleri, bu amaçlarla ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve öğretim ilke ve hedefleri doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca planlanır ve gerçekleştirilir.

f) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde, lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim süresince Atatürkçülük ve Inkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil, beden eğitimi ve askerî eğitim zorunlu derslerdendir.

KURULUŞ

Madde 6 – Gülhane Askerî Tıp Akademisi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Askerî Tıp Fakültesi, eğitim hastaneleri ve gerektiğinde kurulacak olan sağlık bilimleri ile ilgili diğer eğitim ve öğretim kurumlarından oluşur. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

GÖREVLER

Madde 7 – Bu Kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak, çağdaş uygarlık, eğitim ve öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temin ve yetiştirme planları doğrultusunda, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin görevleri şunlardır:

a) Muvazzaf askerî tabip yetiştirmek,

b) Muvazzaf askerî tabip, diş tabibi ve eczacıların staj süresi devamında askerî ve uygulamalı eğitim ve öğretim yaparak tekâmüllerini sağlamak,

c) Yedek askerî tabip, diş tabibi ve eczacıların askerî tababet yönünden gerekli eğitim ve öğretimini sağlamak,

“d) (Değişik bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Sağlık astsubay sınıfının ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu diğer sağlık personelinin eğitim ve öğretimlerini sağlamak.”

e) Silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimlerin uzmanlık ve lisansüstü eğitim ve öğretimini yapmak. Ayrıca Tababet Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen diğer branşlarda uzman yetiştirmek,

f) Silahlı Kuvvetler sağlık personelinin mesleki bilgilerini artırmak, barış ve savaşta askerî sağlık vazifeleri bakımından tekamüllerini sağlamak amacıyla gerekli eğitim ve öğretimi yaptırmak,

g) Askerî ve genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, yayımda bulunmak, memleketin epidemiyolojik durumunu incelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgınlarla mücadele etmek ve korunma için gerekli önlemlerin alınması maksadıyla öneride bulunmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlığını ilgilendiren her türlü sorunlarda danışmanlık ve hakem vazifelerini görmek,

h) Eğitim ve öğretim ile ilgili klinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak, Askerî Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimi ile yüksek lisans doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören elemanların ve diğer sağlık personelinin eğitimini ve her yönden tekâmüllerini sağlamak,

i) Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Iç Hizmet Kanununda ve diğer kanunlarda askerî kurumlarda tedavileri öngörülen kişilerin her türlü muayene ve tedavilerini yapmak,

j) Yüzde beşi geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek oranda ve esaslar çerçevesinde sivil kişilerin muayene ve tedavilerini ayakta veya yatırarak yapmak.

“k) (Ek bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Diğer askerî hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak.

l) (Ek bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Diğer askerî hastahanelerin uzmanlık dallarındaki tabip ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla, geçici görev veya rotasyon usûlü ile öğretim üyesi görevlendirmek.

m) (Ek bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının sağlık hizmetlerinin yönetimi ve plânlanması ile ilgili karargâh çalışmalarına katılmak ve bu konuda personel görevlendirmek.”

Gülhane Askerî Tıp Akademisine, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca görev verilir. Bu amaçla Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin görevleri, teşkilatı ve personelinin Silahlı Kuvvetlerde kullanılan yerleri ile planları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.

(Ek fıkra: 4700 – 28.6.2001 / m.1) Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına yurt içinden veya yurt dışından kabul edilecek hastalar bakımından, birinci fıkranın (j) bendinde belirtilen oran veya hasta sayısı Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR VE GÖREVLERI

GÜLHANE ASKERI TIP AKADEMISININ ORGANLARI

MADDE 8 – (Değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim, öğretim ve yönetim işleri;

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı,

b) Akademi Kurulu,

c) Yönetim Kurulu,

d) Komutan Bilimsel Yardımcısı (Dekan),

e) Komutan Idarî Yardımcısı,

f) Yüksek Bilim Konseyi,

tarafından yürütülür.

GÜLHANE ASKERI TIP AKADEMISI KOMUTANI

MADDE 9 – (Değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; harp akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olup, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usûl ve esaslara göre atanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; Gülhane Askerî Tıp Akademisinin amiri ve Akademi Kurulunun, Yönetim Kurulunun, Yüksek Disiplin Kurulunun başkanıdır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, akademinin bütün idarî faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bilimsel faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığınca kendisine verilen görevleri yerine getirir.

AKADEMI KURULU

Madde 10 – (Değişik 1. fıkra: 4861 – 28.5.2003 / m.17) Akademi Kurulu; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, ana bilim dalı başkanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri, sağlık astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının yüksek bilim konseyi üyeleri arasından bir yıl süre ile görevlendireceği en fazla on öğretim üyesinden oluşur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının bulunmadığı hallerde dekan, Kurula başkanlık eder.

Akademi Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı gerekli gördüğü hallerde Akademi Kurulunu toplantıya çağırır.

Akademi Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

c) Bölüm, anabilim dalı ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak öneride bulunmak,

d) (Değişik bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Kuruluş ve görevleri yönetmelikte belirtilen “Profesörler Sağlık Kurulu”nun üyelerini seçmek,

e) Yurt dışına gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık personelinin sınavlarını yaptırmak,

f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

YÖNETIM KURULU

Madde 11 – (Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında, Dekan, Komutan Idarî Yardımcısı, Komutanlık bünyesindeki enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşların müdür veya komutanları, eğitim hastahanelerinin komutanları, Türk Silâhlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanı ile Akademi Kurulu tarafından Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli profesörler arasından üç yıl için seçilecek üç profesör ile bölüm başkanlarından oluşur.

Yönetim kurulu Gülhane Askerî Tıp Akademisinin yönetimi ile ilgili hususlarda Komutana yardım eder. Akademi Kurulu kararlarının, tavsiyelerinin ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak karar ve önlemleri alır.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan):

MADDE 12 – (Başlığı ile birlikte değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı tabip tümgeneral veya tümamiral olup, Askerî Tıp Fakültesi ile eğitim hastahanelerinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilfiil görev yapan askerî tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usûl ve esaslara göre atanır.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı, aynı zamanda Askerî Tıp Fakültesi dekanı ve Tıp Fakültesi Eğitim Hastahanesinin baştabibi olup, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına bilimsel faaliyetlerde yardım eder ve bu faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına karşı sorumludur. Dekan, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin plânlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Dekanın önerisi alınarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklif edeceği dört öğretim üyesi arasından en çok iki dekan yardımcısı Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Dekan yardımcılarından birisi, baştabip yardımcılığı görevini de yürütür.

Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kuruluna başkanlık etmek, fakülte kurulunun kararlarını uygulamak ve fakültenin bilimsel faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına bilgi vermek.

c) Fakültenin birimleri ile kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

d) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının katılmadığı toplantılarda, Yüksek Bilim Konseyi Başkanlığı görevini yürütmek.

e) Üniversitelerarası Kurul üyeliği yapmak.

f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

FAKÜLTE KURULU

Madde 13 – Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında dekan yardımcılarında, bölüm başkanlarından ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarında seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.Fakülte kurulu her yarı yılın başında ve sonunda olmak üzere en az dört defa ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı veya Dekan tarafından uygun görülecek diğer zamanlarda toplanır.Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının göreceği lüzum üzerine Fakülte Kurulu, Akademi Kurulu ile müşterek toplantılar yapar.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca verilecek direktiflere göre, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plân, program ve öğretim takvimini hazırlamak.

b) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili Fakülte Kuruluna getireceği konularda kararlar almak.

c) Öğrencilerin ders intibakları ile eğitim, öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

d) Bilimsel gelişmelere paralel olarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin veya Askerî Tıp Fakültesinin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik değişiklikleri hakkında, Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

e) Fakültedeki bölüm, ana bilim dalları ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

ENSTITÜ

Madde 14 – Enstitünün organları, enstitü müdürü ve enstitü kuruludur.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Enstitü müdürü ve bir enstitü müdür yardımcısı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyeleri arasından Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Enstitü müdürünün görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç, bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Enstitü müdürünün görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General veya Amiral rütbesindeki Enstitü müdürleri rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

Enstitü müdürü, bu Kanun ile dekana verilmiş olan görevleri enstitü için yerine getirir.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Enstitü Kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcısı ve enstitüyü oluşturan merkez başkanları ile ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

Enstitü kurulu, enstitünün eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili esasları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup bu Kanunla fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bünyesinde yerine getirir.

YÜKSEKOKUL

Madde 15 – Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü ve yüksekokul kuruludur.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Yüksekokul müdürü, öncelikle yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyeleri arasından, yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyelerinden Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından teklif edilecek dört öğretim üyesi arasından Genelkurmay Başkanlığınca dört yıl için atanır. Görev süresi bitimini müteakip Yüksek Askerî Şûra tarafından yapılacak değerlendirmelere göre birer yıllık süreler halinde en fazla dört defa uzatılabilir. Yüksekokul müdürünün görev süresi sekiz yılı geçemez. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir yüksekokul müdür yardımcısı da, aynı usûl ve esaslara göre seçilir ve atanır.

Yüksekokul müdürü bu Kanun ile dekana verilmiş olan görevleri yüksekokul için yerine getirir.

Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, yüksekokul müdür yardımcısı, yüksekokulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı başkanlarından oluşur.

Yüksekokul kurulu, yüksekokulun eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili esasları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, bu Kanunla fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bünyesinde yerine getirir.

BÖLÜM

Madde 16 – Bir fakülte veya yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölümler ve anabilim dalları ilgili kurulların kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Genelkurmay Başkanlığınca kurulur.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı yönetmelikte gösterilecek esaslar dikkate alınarak; fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün, yüksekokulda yüksekokul müdürünün ve eğitim hastahanesinde hastahane komutanının teklifi üzerine Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir.

Bölüm başkanı, görevi başında bulunmadığı hallerde, kendinden sonra bölümde, akademik unvan yönünden en kıdemli olan öğretim elemanı, bölüm başkanlığına vekâlet eder.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim, öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden ve öğretim üyelerinin bilimsel gelişmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖĞRETIM ELEMANLARI

Öğretim Elemanları

Madde 17- Öğretim elemanları, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.Öğretim üyeleri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.Öğretim görevlisi, ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.Okutman, eğitim ve öğretim süresince, çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.Öğretim yardımcıları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde, belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricilerdir.

ÖĞRETIM ÜYELERININ GÖREVLERI

Madde 18 – Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim; öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

c) Ilgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu Kanundaki amaç ve anailkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

d) Gerektiğinde hastaları muayene ve tedavi etmek,

e) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak,

g) (Ek: 3287 – 13.5.1986) Yardımcı doçentler ayrıca yönetmelikte tespit edilecek diğer görevleri yaparlar.

YARDIMCI DOÇENTLIĞE ATAMA

MADDE 19 – (Değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171)Gülhane Askerî Tıp Akademisinde açık bulunan yardımcı doçentlik kadroları, isteklilerin başvurması için Genelkurmay Başkanlığınca ilân edilir. Müracaat eden adayların durumları; Genelkurmay Başkanlığınca şahsî kayıtları, görevin icapları, istihbarî bilgi, belge ve kayıtlar ile temin ve yetiştirme plânlarına uygunluk bakımından değerlendirilerek, uygun görülenler sınavlarının yapılması için Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına bildirilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; fakültede fakülte dekanı, eğitim hastahanesinde eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokulda yüksekokul müdürü ve enstitüde enstitü müdürünün de görüşlerini alarak biri o birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; fakülte dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul ve enstitü müdürünün görüşlerini de alarak atamanın

yapılması için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Önerilenlerden, kadro miktarı kadarının yardımcı doçentliğe atanmaları Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler her seferinde üç yıllık bir dönem için olmak üzere en çok iki defa atanabilirler. Genelkurmay Başkanlığınca, yan dal uzmanlık eğitimine müsaade edilen yardımcı doçentlerin, bu eğitimde geçen süreleri yardımcı doçentlikten sayılmaz. Yan dal uzmanlık eğitimi süresince öğretim üyeliği özlük haklarından yararlanılmaz.Yardımcı doçentlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlamadan yurt dışı daimi göreve seçilenlerin dönüşlerinde kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır. Bu personelin yurda dönüşlerinde boş kadrolardan hangisine atanacakları yönetmelikle düzenlenir.

Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:

a) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını almış olmak.

b) Askerî personel için doktora veya tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra fiilen en az iki yıl kıt’a hizmeti yapmış olmak.

c) Merkezî sistemle yapılacak yabancı dil