Genel SağlıkHABERLER

DOKTORLARA GEÇİCİ GÖREV DÖNEMİ DE BAŞLATILIYOR

Tam Gün Yasası’nda bazı maddeler ya iptal başvurusu olmadığı için ya da iptal başvurusu olduğu halde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmedi.

Tam Gün Yasası’nda bazı maddeler ya iptal başvurusu olmadığı için ya da iptal

başvurusu olduğu halde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmedi. İptal

edilmeyen maddeler hekimlerin yaşamında ve sağlıkta köklü değişiklikler meydana getirecek cinsten

Değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi ile;

Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilecek. Döner sermaye gelirlerinin belirli bir oranı, ilgili yükseköğretim kurumunun giderleri ve bilimsel projeler için kullanılabilecek.

Döner sermaye gelirlerinin bir kısmı ise; gelir getiren görevlerde çalışan

öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 500’ünü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yüzde 600’ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 300’ünü, hastaneler başmüdürü ve eczacılar için yüzde 250’sini, başhemşireler

için yüzde 200’ünü, diğerleri için yüzde 150’sini, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200’ünü geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılacak.

Tam Gün Yasası’nın 8 inci maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a ek bir madde eklenmiştir.

SİGORTA YAPTIRMAYAN HEKİM CEZA ALACAK

“İlgili maddeye göre zorunlu sigorta yaptırmak zorundadırlar. Zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için beş bin Türk Lirası idari para cezası verilir ” denilerek, özel ve kamu

tüm hekimlere yaptıkları iş ve işlemler sebebiyle zarara uğrayanların açacakları tazminat davaları için sigorta yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Sigorta yaptırmayan hekimler için 5000 lira idari para cezası uygulanacağı gibi

açılacak davalarda çıkacak tazminatları da kendileri ödemekle karşı karşıya kalacakladır.

Tam Gün Yasası ile Üniversite öğretim görevlileri, Sağlık Bakanlığı’na ait hastane ve sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek, ayrıca hekimler kadrolarının bulunduğu yer dışında geçici veya sürekli olarak da görevlendirilebilecek. Ayrıca, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı’na

bağlı eğitim hastaneleri ile askeri tıp fakültesinde öğretim üyesi veya tabip ihtiyacı doğması halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı’nın talebi üzerine Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından öncelikli olarak görevlendirme yapılacak.

TTB’YE BİR UYARI DAHA

1219 sayılı Kanun’un 12’nci maddesindeki “… aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresi Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş ve yürürlüğü durdurulmuştur ama aynı maddenin, 3. fıkrasının 1. tümcesi; tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın “her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir” hükmü iptal konusu edilmemiştir. Bu sebeple 2368’i görmesek bile sadece 1219’a dayanarak bile kamu hekimleri, özel muayenehane çalıştıramazlar. Zira, bahsi geçen maddedeki ilk bent kamuda çalışmayı, ikinci bent SGK ile sözleşmeli hastanelerde çalışmayı, üçüncü bent, SGK ile sözleşmesiz hastanelerde çalışma ise özel muayenehaneyi düzenlemektedir. Bu sonuca göre sadece SGK ile sözleşmesiz hastanede

çalışanlar birden çok sözleşmesiz hastanede çalışıp, muayenehane açabilirler.

Bunun dışında, kamuda çalışanlar, SGK ile sözleşmeli hastanelerde çalışanlar

muayenehane açamazlar.

Nöbet saati ücretleri

a) Klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip 5.94 772.79

b) Tabip olmayan uzmanlar 5.35 695.51

c) Diş tabibi ve eczacılar 4.76 618.23

ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 3.57 463.67

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 2.97 386.39

e) Diğer personel 2.08 270.47

Röntgende çalışma süresi 35 saate çıktı

Tam Gün Yasası’nın 9’uncu maddesi ile halen haftada 25 saat olan röntgencilerin çalışma süresi 35 saate çıkarılmıştır. Düzenleme ile 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu süre içerisinde, Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak

yönetmelikle belirlenir.

Yasa ile nöbet paraları da belirlendi

Tam Gün Yasası ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 33’üncü maddesi değiştirilmiş ve nöbet paraları belirlenmiştir. Buna göre; Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 Acil

Sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), yandaki tablodaki gibi nöbet parası ödenecektir. Ayda 130 saatten fazla ödeme olmayacağından tavan rakam da tablodaki gibidir