SOSYAL DEVLETİN ÇÖKÜŞÜ VE SAĞLIĞIN EKONOMİ POLİTİĞİ

Sağlık, kapitalist işlerlik içinde sermaye sahibi sınıf (burjuvazi) ile işçi sınıfı arasındaki “denge/ateşkes” alanıdır. Bu olgunun özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde kendisini somutladığı gözleniyor. Sosyalizmin bir sistem olarak örgütlendiği ve eşitlikçi ütopyanın pek çok örneğini bütün dünyanın gözleri önüne serdiği, kapitalist ülkelerde işçi sınıfının sosyalizm hedefi yönünde yenilgiye uğradığı, savaş koşullarının savaş dışında her şeye razı olmak psikolojisini yarattığı, buna karşılık toplumsal beklentilerin artıp, kapitalizmin eski sınırları içinde tatmin edilme olanağının kalmadığı bir tarihsel konjonktürde sosyal refah devleti ortaya çıktı ve kendisini sağlık, eğitim alanlarında, işçi sınıfını kapitalizme entegre eden reformlarla somutladı. Sağlık, bu anlamda sınıflar arası “ateşkes”in tüm canlılığı ve versiyonlarıyla yaşandığı bir “anlaşma” alanıdır.
Buna karşılık sosyal devletin çöktüğü günümüzde (bir başka deyişle, işçi sınıfı mücadelesinin, azalan ortalama kâr oranlarını tırmadırmak hedefiyle saldırıya geçen burjuvazi karşısında tutunamadığı, “denge”nin işçi ve emekçi sınıflar aleyhine bozulduğu dönemlerde), devlet düzenleyici işlevini başka alanlar lehine kullanır. Son 20 yıl bu sürecin canlı tanığıdır.
Bu kitabın 1. Baskısı’nın gördüğü ilgi üzerine, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 2. Baskısı’nın yapılması uygun görülmüştür.