Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

SITMANIN IMHASI HAKKINDA KANUN


SITMANIN IMHASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarasi: 7402
Resmi Gazete
Tarih: 11.1.1960; Sayi: 10402

Madde 1 - Yurt içinde sitmanin imhasi (Eradikasyon) bu kanun hükümlerine göre yapilir. Bu faaliyet bes yil devam eder.
(Ek: 22/12/1964 - 520/1. md.) Bu süre Bakanlar Kurulu Karari ile uzatilabilir.

Madde 2 - Sitmanin imhasi faaliyeti:
a) Sitmalilari kati sekilde tedavi ederek intan membalarini bertaraf etmek,
b) Nakil sivrisinekleri imha ederek sitmanin intikalini önlemek,
Suretiyle yapilir.
Imha faaliyeti yapilacak yerler ile faaliyet müddetleri Sihhat ve Içtimai Muavenet Vekaletince tesbit olunur.

Teskilat ve Salahiyet

Madde 3 - Sihhat ve Içtimai Muavanet Vekaleti:
a) Imha faaliyeti yapilacak yerlerde lüzumlu bölge teskilati ile bölgeler grubu reislikleri ihdas etmeye, enstitüler ve laboratuvarlar tesis etmeye ve bu tesekkülleri icabinda baska yerlere nakletmeye, kismen veya tamamen kaldirmaya,
b) Sitma tedavisine yariyan ilaçlari parasiz vermeye,
Salahiyetlidir.

Madde 4 - Bölgeler grup reislikleri dogrudan dogruya Vekalete bagli olup gruplarina dahil bölgelerdeki teskilatin ilmi murakipleridirler. Bu sifatla Vekaletçe imha mevzuunda verilmis olan bütün emirlerin infazini murakabe ve temin ile mükellef olup imhanin süratle tahakkukundan mesuldürler.
Bölge reislikleri, bölgelerine dahil vilayet ve kazalardaki teskilatin amiri olup bölgelerinin sitma ile alakali bütün ilmi, teknik ve idari islerini tedvirle mükellef ve bu islerin matlup sekilde yürütülmesinden mesuldürler.
Bölge reislikleri,bulunduklari vilayet vasitasiyle Vekaletle muhabere ederler. Bölge reislikleri 3017 sayili kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fikrasi hükmünden istisna edilmistir.

Madde 5 - Umumi ve mülhak bütçeli dairelerle hususi idareler, belediyeler, köy hükmi sahsiyetleri 3659 sayili kanuna tabi tesekküller ve bunlara bagli idare, müessese ve kurumlar ve sermayesinin yarisindan fazlasi Devlete ait sair tesekküllerle bilümum hususi müessese ve isyeri sahip veya temsilcileri ve diger hakiki sahislar Sihhat ve Içtimai Muavenet Vekaleti veya teskilat tarafindan bu kanun geregince tesbit olunan tedbirleri almak ve tesisleri yapmakla vazifelidirler.

Mecburiyet, Mükellefiyet ve Yasaklar

Madde 6 - Imha faaliyeti yapilan yerlerde:
a) 5 inci maddede yazili daire, müessese ve tesekküllerle hakiki sahislar; sokak, ev, bag, bahçe, arsa, mera, çayir, kavaklik ve çeltiklik, tas, kum kireç, tugla ve kiremit ocaklari gibi yerlerde ve sivrisinek sürfelerinin yetisip inkisaf edebilecegi müddet içinde su altinda birakilan tarlalarla fabrika, su harklari, su degirmenleri ve bentleri, çesme ayaklari gibi durgun su birikintileri husule getirebilecak sair yerlerde tesbit edilen sivrisinek sürfelerinin imhasi ve bu yerlerin islahi hakkinda teskilat tarafindan tavsiye olunacak tedbirleri tayin olunacak müddet içinde almaya mecburdurlar.
b) Yukaridaki bentte mezkür tedbirleri akim biraktirmak, güçlestirmek, geciktirmek yasaktir. Bilümum binalar ile müstemilatinda, bag ve bahçe gibi yerlerde yapilacak tetkik ve teftislere mani olunamaz.

Madde 7 - Herkes, teskilat tarafindan mahallinde yapilacak umumi veya kismi muayenelere icabet etmeye ve hastaligin teshisi veya kütlenin sitma paraziti endeksinin tayini maksadiyle yapilacak bakteriyolojik muayeneler için her talep vukuunda kan alinmasina ve ilaçlarin tatbikina müsaade etmeye mecburdur.
Bu madde tatbikatindan dolayi, resit olmiyan veya temyiz kudretini haiz bulunmiyan kimselerin veli veya vasileri mesuldürler.

Madde 8 - Sivrisineklerin itlafi maksadiyle evler ve müstemilati ile bag ve bahçeler ve sair yerlerde kain olup içinde insan ve hayvan barinan bilümum binalara kalici hasere öldürücü madde püskürtülmesine ve gerekli sair tedbirlerin alinmasina engel olmak ve kalici hasere öldürücü madde tatbikinden itibaren bes ay geçmeden duvar ve tavan satihlarini silmek, yikamak veya badana etmek yasaktir.

Madde 9 - Yol, demiryolu, köprü su barajlari, regülatör, sulama, bosaltma ve kurutma kanallari insaatiyle fabrika, çiftlik gibi kalabalik halk kütlesi barindiran tesislere ait insaat sirasinda alakali makam, müessese ve sahislar sitmayi önlemek bakimindan Sihhat ve Içtimai Muavenet Vekaleti veya mahalli teskilat tarafindan gösterilecek tedbirleri önceden almak ve bunlari devam ettirmekle mükelleftirler.

Madde 10 - 5, 6 ve 9 uncu maddeler geregince salahiyetli merciler tarafindan alinmasi lüzumlu görülen tedbirler; alakali Devlet daireleriyle belediyelere, köy hükmi sahislarina, 3659 sayili kanuna tabi tesekküllerle bunlara bagli idare, müessese ve kurumlara ve sermayesinin yarisindan fazlasi Devlete ait sair tesekküllerle bilümum hususi müessese ve isyeri sahip veya temsilcilerine ve diger hakiki sahislara yazili olarak bildirilir. 7 ve 8 inci maddeler geregince yapilacak muayenelerle hasere öldürücü madde tatbikatinin zamani; sehir, kasaba ve köylerde mahalli örf ve adete göre halka duyurulur.


ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: B RH -
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05414005451

Çocuk hastaya acil B rh negatif granülosit ihtiyacı var. Lütfen destek verelim. Gelmeden önce arayınız.

Tarih: 2/10/2020 6:54:44 AM
Yıldız Akuş
  Aranan Kan: B RH +
Antalya MedikalPark Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05053714764

B rh + granülosit ihtiyacı var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 2/1/2020 4:44:46 AM
Emir Haberal
  Aranan Kan: AB RH +
Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05353037319

AB rh pozitif trombosit ihtiyacı. Gelmeden önce arayınız. SAĞOLUN

Tarih: 1/31/2020 6:55:16 AM
Abdullah Abdulsamed
  Aranan Kan: A RH +
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 0506 069 3484

Yardım em. Acil. A rh pozitif kana ihtiyaç var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun

Tarih: 1/26/2020 3:05:57 AM
Zana Hanım
  Aranan Kan: 0 RH -
Denizli Pamukkale Üniversitesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05448744869

Lütfen destek. 0 rh - negatif *beyaz* kan ihtiyacı var. Şartlar: 60 yaş altında olmak, son 10 gündür ilaç kullanmş olmak. Destek olalım. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 1/24/2020 6:28:44 AM
Minire Kıymaz
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası