Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

GÖZLÜKÇÜLÜK HAKKINDA KANUN


GÖZLÜKÇÜLÜK HAKKINDA KANUN

Kanun Numarasi: 3958
Resmi Gazete
Tarih: 4.1.1941; Sayi: 4703

Madde 1 - Numarali (Mihrakli) gözlük cami satmak ve gözlükçü ünvanini kullanabilmek için asagida yazili sartlari haiz olmak lazimdir:
1 - Türk olmak;
2 - Yirmi yasini bitirmis olmak;
3 - En az orta tahsilini ikmal etmis bulunmak;
4 - Gözlükçülügü yapmaga mani vücutca veya akilca bir arizasi bulunmamak;
5 - Sihhat ve Içtimai Muavenet Vekaleti tarafindan verilen gözlükçülük ruhsatnamesini haiz bulunmak.
Madde 2 - Birinci maddenin besinci fikrasinda zikredilen ruhsatname Sihhat ve Içtimai Muavenet Vekaleti tarafindan açilacak gözlükçülük kurslarina muntazaman devam edenlerden imtihanda muvaffak olanlara verilir. Bu kurslarin mahalli, müddeti ve programlariyle diger sartlari Sihhat ve Içtimai Muavenet Vekaletince tayin ve ilan olunur.
Madde 3 - Asagida yazili olanlar gözlükçülük kursuna devam etmeden ikinci maddede yazili imtihana kabul olunabilirler:
A - Bir gözlükçü ticarethanesinde en asagi dört sene çalistiklarina dair vesika ibraz edenler.
B - Yabanci memleketlerden alinmis tasdikli gözlükçülük ruhsatnamesini veya diplomasini haiz olanlar.
Madde 4 - Gözlükçülük imtihaninda muvaffak olamiyanlar imtihanin icrasi tarihinden en az alti ay geçmedikce yeniden imtihana giremezler.
Kurslara kabulde bu tahdit nazara alinmaz.
Üç imtihanda muvaffak olamiyanlar kurs ve imtihanlara girmek hakkini kaybederler.
Madde 5 - Tabipler ticarethane açarak gözlükçülük yapabilirler. Ancak gözlükçülük yaptiklari müddetce tabiplik edemezler.
Madde 6 - Gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olanlar diledikleri yerde sanatlarini yapabilirler. Bu suretle sanatlarini yapmak isteyen gözlükçüler en geç bir hafta zarfinda bir beyanname ile vilayetlerde Sihhat ve Içtimai Muavenet Müdürlüklerine ve kazalarda Hükümet tabipliklerine müracaat ederek ad ve soyadi ile hüviyetlerini ve ruhsatnamelerinin tarih ve numarasini ve adreslerini bildirmege mecburdurlar.
Ticarethanelerinin nakli halinde veya bulunduklari mahalli terk ettikleri veya gözlükçülük sanatinin yapmaktan vazgeçtikleri takdirde evvelce sanat yapmaga basladiklarini haber verdikleri bu makamlara yirmi dört saat evvel müracaatla bu hususu bildirmelidirler.

Madde 7 - Gözlükçülük edenler yalniz tabipler tarafindan verilen reçetelerde yazili numarali (Mihrakli) gözlük camlarini ve çerçevelerini satmak salahiyetini haizdirler.
Bu gibilerin reçetesiz numarali (Mihrakli) gözlük cami satmalari veya vermeleri veya tavsiye etmeleri ve her nevi göz ve görme muayeneleri yapmalari veya bu islere yarayan alat ve cihazlari bulundurmalari memnudur.
Gözlükçüler, gözlük veya gözlük camlarinin muayene ve kontrolune veya tamirine mahsus ve reçe- telerde yazili camlari çerçevelere takmak ve müsterinin gözüne en uygun sekilde tatbik etmek için lüzumlu olan aletleri kullanabilirler.

Madde 8 - Her gözlükçü ticarethanesinin basinda ruhsatnameli mesül bir gözlükçünün bulunmasi sarttir.
Gözlükçüler vusat ve sartlari uygun olan yerlerde baska bir ticarethane veya magazada dahi yalniz kendilerine mahsus bir kisim isgal edebilirler. Bu kIsimlarin haiz olmasi iktiza eden sartlar, Sihhat ve Içtimai Muavenet Vekaletince tesbit ve ilan olunur.
Eczanelerde gözlükçü ruhsatnamesini haiz eczane sahip veya mesül müdürü veya kalfalardan birinin nezaret ve mesuliyeti altinda gözlükçülük yapilabilir.

Madde 9 - Gözlük ticarethaneleri Sihhat ve Içtimai Muavenet Müdür veya müfettislerinin teftisine tabidirler. Bu teftislerde gözlükçüler her türlü kolayliklari göstermege ve talep edilen malumati vermege mecburdurlar.

Madde 10 - Gözlükçüler ticarethanelerinde mahallin en büyük sihhat makaminca yaprak adedi tasdikli bir defter tutmaga ve bu deftere sira numarasiyle ve tarih sirasiyle reçeteleri ve sahiplerinin isimlerini kayde mecburdur.
Madde 11 - Gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olarak ticarethane açmis olanlar yalniz gözlükçü veya fenni gözlükçü ünvanini kullanabilirler. Baska bir ünvan kullanmalari veya hakikate uymayan reklamlar yapmalari yasaktir.

Madde 12 - Ruhsatnamesi olmadigi halde gözlükçülük yapan veya gözlükçü oldugunu ilan eden kimse 25 liradan 250 liraya kadar agir para cezasina mahkum edilir ve dükkani kapatilir.

Madde 13 - Ruhsatnameli bir gözlükçü kendi ismini veya ünvanini baskasina vermek suretiyle 12 nci maddede zikri geçen suça istirak ederse ayni cezalara çarpilir ve tekerrürü halinde ruhsatnamesi geri alinir.

Madde 14 - Sihhi halinin daimi surette gözlükçülük yapmaga mani oldugu tam tesekküllü sihhi bir heyet raporiyle sabit olanlarin ruhsatnameleri Sihhat ve Içtimai Muavenet Vekaletince geri alinir.
Madde 15 - Yedinci maddede zikredilen memnuiyet hilafina hareket eden gözlükçüler yirmi bes liradan yüz liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandirilir ve tekerrürü halinde ruhsatnameleri geri alinir. Hareketleri ruhsatsiz tababet sanatini icra suçuna temas edenler hakkinda bu husustaki hükümler tatbik olunur.
Sekizinci maddede yazili memnuiyet hilafina hareket veya ayni maddede yazili vasif ve sartlara uy- gun olmayan yerlerde ticaret eden gözlükçülere, kanun hükümlerine uymalari için bir mühlet verilir. Bu mühlet geçtikten sonra vaziyetlerini kanun hükümlerine uydurmayan gözlükçülerden birinci defasinda yirmi bes liradan yüz liraya kadar ve tekerrüründe elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezasi alinmakla beraber ruhsatnamesi de geri alinir.
Madde 16 - Altinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddeler hükümlerine riayet etmeyenlerden on liradan elli liraya kadar hafif para cezasi alinir.
Geçici Madde 1 - Bu kanunun nesri tarihinde en az iki senedenberi bir ticarethane veya eczanede gözlükçülük yaptiklarini mahallin en büyük mülkiye amiri tarafindan verilmis bir vesika ile ispat edenler bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren üç ay zarfinda müracaat ettikleri takdirde yalniz imtihana tabi tutulurlar. Bunlar imtihan neticesine kadar sanatlarini icraya devam edebilirler. Imtihanda muvaffak olanlara bir gözlükçülük ruhsatnamesi verilir.
Geçici Madde 2 - Bu kanunun nesri tarihinde en az on senedenberi bir ticarethane açmis olarak veya eczanesinde gözlükçülük yaptiklari, mahallin en büyük mülkiye amiri tarafindan verilmis bir vesika ile sabit olanlar, bu kanunun birinci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fikralarinda yazili sartlari haiz olmasalar bile sanatlarini icraya devam ederler.
Birinci fikrada yazili sartlari haiz olanlara kanunun mer'iyeti tarihinden üç ay zarfinda müracaat ettikleri takdirde Sihhat ve Içtimai Muavenet Vekaleti tarafindan bir ruhsatname verilir.
Madde 17 - Bu kanun nesri tarihinden üç ay sonra mer'idir.
Madde 18 - Bu kanun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve Sihhat ve Içtimai Muavenet Vekilleri memurdur.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: B RH -
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05414005451

Çocuk hastaya acil B rh negatif granülosit ihtiyacı var. Lütfen destek verelim. Gelmeden önce arayınız.

Tarih: 2/10/2020 6:54:44 AM
Yıldız Akuş
  Aranan Kan: B RH +
Antalya MedikalPark Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05053714764

B rh + granülosit ihtiyacı var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 2/1/2020 4:44:46 AM
Emir Haberal
  Aranan Kan: AB RH +
Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05353037319

AB rh pozitif trombosit ihtiyacı. Gelmeden önce arayınız. SAĞOLUN

Tarih: 1/31/2020 6:55:16 AM
Abdullah Abdulsamed
  Aranan Kan: A RH +
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 0506 069 3484

Yardım em. Acil. A rh pozitif kana ihtiyaç var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun

Tarih: 1/26/2020 3:05:57 AM
Zana Hanım
  Aranan Kan: 0 RH -
Denizli Pamukkale Üniversitesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05448744869

Lütfen destek. 0 rh - negatif *beyaz* kan ihtiyacı var. Şartlar: 60 yaş altında olmak, son 10 gündür ilaç kullanmş olmak. Destek olalım. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 1/24/2020 6:28:44 AM
Minire Kıymaz
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası