Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

HUSUSİ HASTANELER KANUNU


Kanun No: 2219
Resmi Gazete: 5.6.1933 - 2419

BİRİNCİ FASIL

Hususi Hastanelerin Tarifleri Ve Açılma Şartları

Madde 1 - Devletin resmî hastanelerinden ve hususi idarelerle belediye hastanelerinden başka yatırılarak hasta tedavi etmek veya yeni hastalık geçirmişlerin zayıfları yeniden eski kuvvetlerini buluncaya kadar sıhhi şartlar içinde beslenmek ve doğum yardımlarında bulunmak için açılan ve açılacak olan sağlık yurtları "hususi hastaneler" den sayılır. Bunların açılma, kullanma, kapanma şartları bu kanunun hükümlerine bağlıdır.

Madde 2 - Kendi kanunlarına ve nizamname ve şartnamelerine göre hususi şirketler ve müteahhitler ve fabrikalar ve ticaret, ziraat, sanat ve nafıa işlerinde çok işçi çalıştıran şahıslar, amele birlikleri ve bu gibi diğer şahıslar ve teşekküller tarafından kendi işçilerinin ve işlerinde kullandıkları adamlarının hastalıklarını tedavi ve sağlıklarını korumak için açılacak hastane, revir ve diğer sağlık yurtları bu kanunun hükümlerine bağlı olmayıp bunların açılma ve kapanma şartları kendi kanun ve nizamname ve talimatnamelerine göre yapılır. Bunların açılmalarında, bağlı oldukları teşekküller tarafından, bir beyanname ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bildirilir.

Madde 3 - Hususi hastaneler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin müsaadesiyle açılır. Bu müsaadenin verilmesi için şahıslara ait hastanelerin mesul müdürleri ve diğer hastanelerin de bağlı oldukları teşekküllerin salâhiyetlileri tarafından Valiliğe bir istida verilir. Bu istidada açılmak istenilen hastanelerin yeri, hastane yapılarının vasıfları ve ne gibi hastaları kabul ve ne kadar paralı veya parasız hasta tedavi edileceği, konulacak yatak sayısı, hastane işlerini çevirecek mesul müdürün ismi, hastanenin kurulması ve çalıştırılması için konacak karşılık paranın ne kadar olduğu açıkça yazılarak aşağıdaki vesikalar da bu istidaya bağlanır:

1 - Hastane yapılacak bina ve müştemilatının vaziyeti, mevkii, dört yanı, su yollarının, lâğımlarının tertiplerini gösterir iki tane harita;

2 - Hastane yapılacak bina ve müştemilatının iç bölmelerini ve tesisatını gösterir her kat için ayrı ayrı iki tane plan;

3 - Hastane içinde yapılacak bütün tertipleri ve teçhizleri gösteren etraflı iki rapor;

4 - Açılmak istenilen hastanenin kurulması ve çalıştırılması için lâzımgelen sermayenin mevcudiyetini ve ne kadar olduğunu gösterir vesikalar.

Madde 4 - Üçüncü maddeye göre verilen istida üzerine hastane yapısı ve başka şartları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürü ile Devlet idarelerinde çalışan bir mühendis tarafından tetkik olunarak eksikleri varsa tamamlattırıldıktan sonra valinin de düşündükleriyle beraber bu kâğıtlar dosyası Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine gönderilir. Vekâletçe de lüzum görülecek tetkikler yapıldıktan sonra şartlara uygun görülürse açılma ruhsat kâğıdı verilir. Bu hastaneler, açılma ruhsat kâğıdı verildikten sonra altı ay içinde açılmazsa ruhsat kâğıdının hükmü kalmaz.

Madde 5 - Yeniden yapılacak hastane ve müştemilâtı plânları tetkik olunmak üzere evvel Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğine gönderilir.İnşaatın hitamından altı ay sonra hastane açılmazsa dördüncü madde hükmü tatbik olunur.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: A RH +
Altunizade Acıbadem Kit Bölümü 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05326140733

Her gün kan ihtiyacı var. A RH POZİTİF TROMBOSİT Sağolun

Tarih: 10/11/2019 3:22:00 AM
Didem Hanım
  Aranan Kan: B RH +
Adana Yüreğir Başkent Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05412217231

Çok acil. B B Rh + Pozitif TROMBOSİT ihtiyacı var. Lütfen destek olalım. Gelmeden önce lütfen arayınız. SAĞOLUN.

Tarih: 10/9/2019 6:01:07 AM
Dürdane Yıldız
  Aranan Kan: A RH +
Hacettepe hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05447320306

Hacettepe hastanesinde yatmakta olan yakınım için Ab rh(+) kana ihtiyacımız vardi

Tarih: 10/7/2019 11:20:09 AM
Betül eryılmaz
  Aranan Kan: AB RH +
Gebze Anadolu Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05551572642

Acil. Her gruptan uyar TROMBOSİT kan ihtiyacı var. Yardımcı olalım. Rica ediyoruz.

Tarih: 10/4/2019 9:14:14 AM
Ahmet Tokgöz
  Aranan Kan: A RH -
Kartal Koşuyolu İhtisas'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05321714515

yarın saat 8 de beyin ameliyatına girecek hastz için acil A RH (-) kana ihtiyaç vardır.

Tarih: 10/3/2019 11:56:16 AM
Murat Şişmanoğlu
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası