Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN


NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarasi: 2827
Resmi Gazete
Tarih: 27.5.1983; Sayi: 18059

Amaç:
Madde 1 - Bu Kanunun amaci, nüfus planlamasi esaslarini, gebeligin sona erdirilmesi ve sterilizasyon ameliyelerini, acil müdahale halleri ile gebeligi önleyici ilaç ve araçlarin temin, imal ve saptanmasina iliskin hususlari düzenlemektir.

Nüfus planlamasi:
Madde 2 - Nüfus planlamasi, fertlerin istedikleri sayida ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmalari demektir.
Devlet,nüfus planlamasinin ögretimi ile uygulanmasini saglamak için gerekli tedbirleri alir. Nüfus planlamasi gebeligi önleyici tedbirlerle saglanir.
Gebeligin sona erdirilmesi ve sterilizasyon, Devletin gözetim ve denetimi altinda yapilir.
Bu Kanunun öngördügü haller disinda gebelik sona erdirilemez ve sterilizasyon veya kastrasyon ameliyesi yapilamaz.

Nüfus planlamasiyla ilgili egitim, ögretim ve uygulama hizmetleri:
Madde 3 - Nüfus planlamasi zaruretinin halka duyurulmasi ve bu hususlarla ilgili egitim, ögretim ve uygulama hizmetleri Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginin koordinatörlügünde, Milli Savunma, Milli Egitim ve Sosyal Güvenlik Bakanliklarinca birlikte hazirlanarak Bakanlar Kurulu karari ile yürürlüge konulacak yönetmelik esaslarina göre,Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginca; üniversiteler, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile sosyal güvenlik kurumlari, tüm kamu kurum ve kuruluslari, kamu kurumu niteligindeki ilgili meslek kuruluslari ve gönüllü kuruluslarla isbirligi yapilarak yerine getirilir.
Bu maksatla Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi, özel teskilat kurmaya, gebeligi önleyici ilaç ve araçlari temin veya imal etmeye veya ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç ve araçlari parasiz veya maliyetinden ucuz fiyatla vermeye veya verdirmeye veya sattirmak için tedbir almaya yetkilidir. Ilaç ve araçlarin imal veya Türkiye'ye Ithali Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginin iznine tabidir.
Nüfus planlamasinda kullanilacak ilaç ve araçlarin niteligi, aralarinda tip fakülteleri ögretim üyelerinin de bulundugu bir komisyonun yazili görüsü alinmak suretiyle Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginca saptanir. Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginca bu sekilde saptanmamis ilaç ve araçlar üniversitelerin tip fakülteleri de dahil olmak üzere hiçbir birim, kurum ve kurulusca insanlar üzerinde kullanilamaz.
Komisyonun kurulus ve isleyisi, gebeligin önlenmesine iliskin yöntemler ve uygulama açisindan hekim, hemsire ve ebelerin egitim ve görevlendirilme esas ve usulleri ile uygulamada yetkilerini belirleyen hususlar Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi tarafindan çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Hekim, hemsire ve ebeler özel kanunlardaki sartlara bagli olmaksizin bu yönetmelikle belirtilen sartlara uygun olarak gebeligi önleyici yöntemleri uygularlar.

Sterilizasyon ve kastrasyon:
Madde 4 - Sterilizasyon, bir erkek veya kadinin çocuk yapma kabiliyetinin cinsi ihtiyaçlarini tatmine mani olmadan izalesi için yapilan müdahale demektir.
Sterilizasyon ameliyati, tibbi sakinca olmadigi takdirde resit kisinin istegi üzerine yapilir.
Bir ameliyatin seyri sirasinda tibbi zaruret nedeniyle bir hastaligin tedavisi için kastrasyonu gerektiren hallerde, kisinin rizasina bakilmaksizin kastrasyon ameliyesi yapilabilir.

Gebeligin sona erdirilmesi:
Madde 5 - Gebeligin onuncu haftasi doluncaya kadar annenin sagligi açisindan tibbi sakinca olmadigi takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir.
Gebelik süresi, on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin hayatini tehdit ettigi veya edecegi veya dogacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için agir maluliyete neden olacagi hallerde dogum ve kadin hastaliklari uzmani ve ilgili daldan bir uzmanin objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporlari ile tahliye edilir.
Derhal müdahale edilmedigi takdirde hayati veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil hallerde durumu tespit eden yetkili hekim tarafindan gerekli müdahale yapilarak rahim tahliye edilir. Ancak, hekim bu müdahaleyi yapmadan önce veya mümkün olmadigi hallerde müdahaleden itibaren en geç yirmidört saat içinde müdahale yapilan kadinin kimligi, yapilan müdahale ile müdahaleyi icabettiren gerekçeleri illerde saglik ve sosyal yardim müdürlüklerine, ilçelerde hükümet tabipliklerine bildirmeye zorunludur.
Acil müdahale hallerinin nelerden ibaret oldugu ve yapilacak ihbarin sekil ve mahiyeti ile sterilizasyon ve rahim tahliyesini kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin sekli ve doldurulma esaslari, bunlarin yapilacagi yerler, bu yerlerde bulunmasi gereken saglik ve diger kosullar ve bu yerlerin denetimi ve gözetimi ile ilgili hususlar çikarilacak tüzükte belirtilir.

Gebeligin sona erdirilmesinde izin:
Madde 6 - 5 inci maddede belirtilen müdahale, gebe kadinin iznine, küçüklerde küçügün rizasi ile velinin iznine, vesayet altinda bulunup da resit veya mümeyyiz olmayan kisilerde resit olmayan kisinin ve vasinin rizasi ile birlikte sulh hakiminin izin vermesine baglidir. Ancak akil maluliyeti nedeni ile suur serbestisine sahip olmayan gebe kadin hakkinda rahim tahliyesi için kendi rizasi aranmaz.
4 üncü maddenin ikinci ve 5 inci maddenin birinci fikralarinda belirtilen ve rizalari aranilacak kisiler evli iseler, sterilizasyon veya rahim tahliyesi için esin de rizasi gerekir.
Veli veya sulh mahkemesinden izin alma zamana ihtiyaç gösterdigi ve derhal müdahale edilmedigi takdirde hayati veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil hallerde izin sart degildir.

Ilaç ve araçlarin imal, reklam ve propagandasiyla ilgili hükümlere aykiri eylemler:
Madde 7 - Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginca bu Kanunun 3 üncü maddesine göre gebeligi önleyici nitelikte olduklari kabul edilmeyen ilaç ve araçlari yurt içinde imal edenler veya her ne suretle olursa olsun dagitanlar veya ticaret maksadiyla yurda sokanlar veya bu maksatla bulunduranlar yedi aydan iki yila kadar hapis ve otuzbin liradan yüzellibin liraya kadar agir para cezasina çarptirilirlar, imalathaneler kapatilir, ilaç ve araçlar müsadere olunur.
Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginca bu Kanunun 3 üncü maddesine göre gebeligi önleyici nitelikte olduklari kabul edilen ilaç ve araçlarin reklam ve propagandasi 21 Mayis 1928 tarih ve 1262 sayili Kanunun 13 üncü maddesine göre yapilir. Buna aykiri hareket edenler bir aydan alti aya kadar hapis ve yedibin besyüz liradan otuzbin liraya kadar agir para cezasina çarptirilirlar.

Saptanmamis ilaç ve araçlarin kullanilmasi:
Madde 8 - Bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fikrasina aykiri hareket eden kisiler ve kurum yetkilileri, fiilleri daha agir bir cezayi gerektirmedigi takdirde TÜrk Ceza Kanununun 456 nci maddesine göre cezalandirilirlar.Fiil 456 nci maddenin dördüncü fikrasina girse bile resen takip olunur.
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dört ve besinci fikralari ile 5 ve 6 nci maddeleri hükümlerine aykiri hareket edenler fiilleri daha agir bir cezayi gerektirmedigi takdirde ellibin liradan asagi olmamak üzere agir para cezasi ile cezalandirilirlar.

Degistirilen kanun hükümleri:
Madde 9 - 12 - (Bu maddeler 1/3/1926 tarih ve 765 sayili Türk Ceza Kanununun ikinci kitabinin dokuzuncu babinin dördüncü faslinin basligi ile 468, 470 ve 471 inci maddeleri ile 469 uncu maddesinin birinci fikrasinin degistirilmesi ile ilgili olup mezkür kanundaki yerlerine islenmislerdir.)

Yürürlükten kaldirilan kanun ve hükümler:
Madde 13 - 1/4/1965 tarih ve 557 sayili Nüfus Planlamasi Hakkinda Kanun ile 1/3/1926 tarih ve 765 sayili Türk Ceza Kanununun 472 nci maddesinin ikinci fikrasi yürürlükten kaldirilmistir.

Geçici Madde 1 - (2827 Sayili Kanunun kendi numarasiz geçici maddesi olup teselsül için numaralandirilmistir.)
Bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren en geç üç ay içinde düzenlenerek yürürlüge konulacak olan tüzük ile yönetmelikler yürürlüge girinceye kadar, 557 sayili Nüfus Planlamasi Hakkinda Kanun hükümleri uyarinca yürürlüge konulmus bulunan Tibbi Zaruret Halinde Gebeligin Sona Erdirilmesi ve Sterilizasyon Yapilmasi Hakkinda Tüzük ile Nüfus Planlamasi Yönetmeligi ve Nüfus Planlamasi Genel Müdürlügü Hizmetiçi Egitim Faaliyetleri Yönetmeliginin bu Kanuna aykiri olmayan hükümlerinin uygulanmasina devam olunur.

Yürürlük:
Madde 14 - Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme:
Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: 0 RH -
Mehmet Akif Ersoy Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05444937828

4 yaşında çocuk hastaya acil 0 rh - kan lazım. Destek olalım. Sağolun. Gelmeden önce aramanızı rica ediyoruz.

Tarih: 2/26/2020 1:22:11 PM
Faruk Emre
  Aranan Kan: B RH -
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05414005451

Çocuk hastaya acil B rh negatif granülosit ihtiyacı var. Lütfen destek verelim. Gelmeden önce arayınız.

Tarih: 2/10/2020 6:54:44 AM
Yıldız Akuş
  Aranan Kan: B RH +
Antalya MedikalPark Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05053714764

B rh + granülosit ihtiyacı var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 2/1/2020 4:44:46 AM
Emir Haberal
  Aranan Kan: AB RH +
Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05353037319

AB rh pozitif trombosit ihtiyacı. Gelmeden önce arayınız. SAĞOLUN

Tarih: 1/31/2020 6:55:16 AM
Abdullah Abdulsamed
  Aranan Kan: A RH +
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 0506 069 3484

Yardım em. Acil. A rh pozitif kana ihtiyaç var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun

Tarih: 1/26/2020 3:05:57 AM
Zana Hanım
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası