Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN


Kanun No.: 2368
(R.G.: 31.12.1980 - 17207 Mükerrer)

Madde 1- Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 2162 sayılı Kanun kapsamına giren personele 01.01.1981 tarihinden itibaren 657, 926 ve1765 sayılı kanunlara göre hak edilen aylık, yakacak yardımı, iş riski, işgüçlüğü, teminindeki güçlük zammı ve mahrumiyet yeri ödeneği ödenir.Şu kadar ki, bu personelin Aralık 1980 tarihinde almakta oldukları aylık ve diğer ödemeler ile 2162 sayılı Kanun gereğince (Nöbet ve acil vaka tazminatları hariç) aldıkları tazminatların net toplamı, yukarıdaki fıkra gereğince ele geçecek miktardan fazla olduğu takdirde aradaki fark kendilerine tazminat olarak ödenir.

Birinci fıkradaki personelin kanunlarla sağlanan diğer hakları saklıdır.Bu personelden askerlik veya Kurumun müsaadesine bağlı diğer sebeplerle görevinden ayrılmış ve ayrılacak olanların, ihtiyaca binaen yeniden göreve dönmeleri halinde, yukarıdaki hükümlerden doğan hakları saklı kalır.Bu Kanun kapsamındaki personelin, iş riski, iş güçlüğü, teminindeki güçlük zamları yeniden Bakanlar Kurulunca düzenlenir.

"MADDE 2 - (Değişik madde: 5614 s.K. / 4.4.2007-26483) Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanunî çalışma süresi 45 saat, 4 üncü maddede tanınmış olan haktan yararlananlar için ise 40 saattir. Personelin günlük çalışma saatleri, 657 ve 926 sayılı kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir. Ancak, bu personelden iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabilir." (Yürürlük tarihi:4.10.2007)[1]

Madde 3- Birinci maddede belirtilen tazminat hakkından yararlanan personel resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev alamazlar, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemezler; çalıştıkları kurumlardan bu Kanunda veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun değişik 16'ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında fıkra hükümlerine uymak koşuluyla belirtilen ödemeler dışında mesleki ek gelir sağlayamazlar.

"MADDE 4 - (Değişik madde: 5614 s.K. / 4.4.2007-26483) 1 inci madde kapsamına giren personelden, özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar istedikleri takdirde 1 inci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile mesai saatleri dışında serbest olarak çalışabilirler. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmez. Ancak, il sağlık müdürlüğü ve başhekimlik görevini yürütenler serbest olarak çalışamazlar. Askerî sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan başhekimler serbest çalışma yasağına tâbi değildir." [2]

Madde 5- (12.02.1982 - 2595 s. Y. m.19 ile yür. kld.)

Madde 6- 29.06.1978 gün ve 2162 sayılı Kanun ile, 05.01.1961 tarih ve 224 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. - (Ek madde: 05.07.2005-25866 / 5371 sayılı K. m.4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte il sağlık müdürlüğü ve başhekimlik görevini yürütenlerden mesleklerini serbest olarak icra etmekte olanlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde serbest meslek faaliyetlerine son vermek veya bulundukları görevlerden ayrılmak zorundadırlar.

Madde 7- Bu Kanun 31 Aralık 1980 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Değiştirilen hükümler:

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Madde 2- Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma süresi 45 saattir. Ancak bu Kanunun 4 üncü maddesinde tanınmış olan haktan yararlananlar için bu süre 40 saattir. Günlük çalışma saatleri, 657 ve 926 sayılı kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir.

[2] Madde 4. - (Değişik: 05.07.2005-25866 / 5371 sayılı K. m.3) 1 inci madde kapsamına giren personelden; il sağlık müdürlüğü ve başhekimlik görevini yürütenler hariç olmak üzere özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar istedikleri takdirde, 1 inci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile serbest olarak çalışabilirler. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmez.


ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: B RH -
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05414005451

Çocuk hastaya acil B rh negatif granülosit ihtiyacı var. Lütfen destek verelim. Gelmeden önce arayınız.

Tarih: 2/10/2020 6:54:44 AM
Yıldız Akuş
  Aranan Kan: B RH +
Antalya MedikalPark Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05053714764

B rh + granülosit ihtiyacı var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 2/1/2020 4:44:46 AM
Emir Haberal
  Aranan Kan: AB RH +
Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05353037319

AB rh pozitif trombosit ihtiyacı. Gelmeden önce arayınız. SAĞOLUN

Tarih: 1/31/2020 6:55:16 AM
Abdullah Abdulsamed
  Aranan Kan: A RH +
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 0506 069 3484

Yardım em. Acil. A rh pozitif kana ihtiyaç var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun

Tarih: 1/26/2020 3:05:57 AM
Zana Hanım
  Aranan Kan: 0 RH -
Denizli Pamukkale Üniversitesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05448744869

Lütfen destek. 0 rh - negatif *beyaz* kan ihtiyacı var. Şartlar: 60 yaş altında olmak, son 10 gündür ilaç kullanmş olmak. Destek olalım. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 1/24/2020 6:28:44 AM
Minire Kıymaz
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası