Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMAYI TESVIK KANUNU


SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMAYI TESVIK KANUNU

Kanun Numarasi: 3294
Resmi Gazete
Tarih: 14.6.1986; Sayi: 19134

Amaç:
Madde 1 - (Degisik: 16/6/1989 - 3582/1 md.)
Bu Kanunun amaci; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaslar ile gerektiginde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmis veya gelmis olan kisilere yardim etmek, sosyal adaleti pekistirici tedbirler alarak gelir dagiliminin adilane bir sekilde tevzi edilmesini saglamak, sosyal yardimlasma ve dayanismayi tesvik etmektir.

Kapsam:
Madde 2 - Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluslarina tabi olmayan ve bu kuruluslardan aylik ve gelir almayan (............) vatandaslar ile geçici olarak küçük bir yardim veya egitim ve ögretim imkani saglanmasi halinde topluma faydali hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kisiler bu Kanun kapsami içindedir.
(Ek: 30/5/1997 - KHK-572/17 md.) Ancak, sosyal güvenlik kuruluslarina tabi olan ve bu kuruluslardan aylik ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandirici ortopedik ve diger yardimci araç ve gereçlerin kurumlarca karsilanamayan kismi bu Kanun kapsamindadir.

Kurulus:
Madde 3 - Bu Kanunda öngörülen hizmetlerin gerçeklestirilmesi için Basbakanliga bagli ve T.C. Merkez Bankasi nezdinde Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonu kurulmustur.

Fonun gelirleri:
Madde 4 - Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonunun gelirleri;
a) Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonlardan Bakanlar Kurulu karariyla % 10'a kadar aktarilacak miktardan,
b) Bütçeye konulacak ödeneklerden,
c) (Mülga: 23/7/1995 - 4122/15-c md.)
d) Trafik para cezasi hasilatinin yarisindan,
e) (Degisik: 25/6/1992 - 3824/24 md.) Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri (Orman Genel Müdürlügü hariç) (2) ile sorumlulari tarafindan hesaplanan gelir ve kurumlar vergileri üzerinden ayrica ödenen fon payi hasilatindan, Bakanlar Kurulu Karari ile belirlenen oranda ayrilacak paydan,
f) TRT reklam gelirlerinden aktarilacak % 30'luk miktardan,
g) (Mülga: 14/6/1989 - 3571/16 md.)
h) Her nevi bagis ve yardimlardan,
i) Diger gelirlerden,
Tesekkül eder.
Bu maddeye göre (d ve e bentleri hariç) Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonu için tahsil edilen veya aktarilmasi yapilan miktar, tahsil veya aktarmayi takip eden ayin en geç 15'ine kadar T.C.Merkez Bankasi nezdindeki fon hesabina yatirilmak zorundadir.
(Mülga üçüncü ve dördüncü fikralar: 25/6/1992 - 3824/26 md.)
Bu maddenin (d) bendi uyarinca vergi daireleri ve saymanliklarca, tahsil edilen fona ait paralar, tahsilatin yapildigi ayi takip eden ayin sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanliginca belirlenecek esaslara göre, T. C. Merkez Bankasindaki fon hesabina gönderilir.
(Ek: 25/3/1997-KHK-571/36 md.) Özürlüler Idaresi Baskanligi tarafindan özürlülere yönelik olarak hazirlanan veya hazirlatilan projeler ile Baskanligin bu konudaki faaliyetlerinde kullanilmak üzere, bu maddede sayilan gelirlerin % 5'e kadari Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonu Kurulu karariyla Basbakanliga bagli Özürlüler Idaresi Baskanligi emrine tahsis edilebilir. Bu amaçla tahsis edilen kaynak Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonu Kurulu'nun onaylayacagi projeler için kullanilir.

Fonun çalisma usul ve esaslari:
Madde 5 - Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonunun çalisma usul ve esaslari ile toplanacak kaynaklarin Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakiflarina dagitim esaslari yönetmelikle tespit edilir.
(Ek: 30/5/1997 - KHK-572/18 md.) Özürlülerin topluma uyumunu kolaylastiracak her türlü ortopedik ve diger yardimci araç ve gereçlerin standartlara uygun olarak teminini dikkate almak suretiyle, özürlülere yönelik destek programlarina iliskin usul ve esaslar ayri bir yönetmelikle tespit edilir.

Fonun denetimi:
Madde 6 - Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonunun denetimi Basbakanlik Yüksek Denetleme Kurulunca yapilir.

Vakiflar:
Madde 7 - Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonunda toplanan kaynagin ülke çapinda ihtiyaç sahibi vatandaslara nakdi ve ayni olarak dagitilmak ve bu Kanunun amacina uygun faaliyet ve çalismalarda bulunmak üzere her il ve ilçede Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma vakiflari kurulur.
(Degisik: 16/6/1989-3582/3 md.) Mülki idare amirleri vakfin tabii baskani olup, illerde, belediye baskani, emniyet müdürü, defterdar, il milli egitim müdürü, il saglik müdürü, il Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu müdürü ve müftü; ilçelerde, belediye baskani, ilçe emniyet üst görevlisi, malmüdürü, ilçe milli egitim müdürü, Saglik Bakanliginin ilçe üst görevlisi ve müftü vakfin mütevelli heyetidir.
Vakif senetleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafindan Medeni Kanundaki hükümlere göre tescil ettirilir.
Her faaliyet dönemi için il ve ilçelerde hayirsever vatandaslar arasindan valinin seçecegi üçer kisi mütevelli heyetinde görev alirlar.

Vakfin gelirleri:
Madde 8 - Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakiflarinin gelirleri;
a) Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonundan aktarilacak miktardan,
b) Mahalli Idare bütçelerinden % 2 oraninda ayrilacak paydan (köyler hariç),
c) Her nevi fitre, zekat, kurban derileri ve bagirsak yardimlarindan, (bu bende göre elde edilecek nakdi ve ayni gelirin toplanmasi ve Türk Hava Kurumu, Türkiye Kizilay Dernegi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Diyanet Vakfi ile Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakiflari arasinda paylastirilmasi usul ve esaslari bir yönetmelik ile düzenlenir.)
d) Isletme ve istiraklerden elde edilecek gelirlerden,
e) Diger gelirlerden,
Tesekkül eder.
(Ek: 16/6/1989 - 3582/4 md.) Birinci fikranin (b) bendinde belirtilen paylarin bütçe yili içinde ödenmemesi halinde, sosyal yardimlasma ve dayanisma vakiflarinin tahsil edilmemis alacak miktari mahalli idarelere Iller Bankasinca ödenecek paylardan, mahalli idarelerin mahalli ve müsterek ihtiyaçlarin giderilmesi amaciyla yaptiklari hizmetlerden elde ettikleri gelirler hariç olmak üzere, her türlü ticari ve iktisadi tesebbüsleri sonucu temin ettikleri gelirlerden vakfin yazili müracaati üzerine ödemeyi yapacak kuruluslarca resen kesilerek dagrudan ilgili vakiflara gönderilir.

Muafiyetler:
Madde 9 - Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonu ile Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakiflari;
a) Kurumlar Vergisinden, (iktisadi isletmeler hariç),
b) Yapilacak bagis ve yardimlar sebebiyle Veraset ve Intikal Vergisinden,
c) Yapacaklari her türlü muameleler dolayisiyla Damga Vergisinden,
Muaftir.
Fona ve Vakfa yapilacak bagis ve yardimlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftir. Bu bagis ve yardimlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahindan indirilebilir.

Kaldirilan hükümler:
Madde 10 - 23 Haziran 1983 tarihli ve 2860 sayili Yardim Toplama Kanununun Besinci Bölümü ile bu bölümde yer alan 21, 22 ve 23 üncü maddeleri ve Altinci Bölümde yer alan 29 uncu maddenin 2 nci fikrasi yürürlükten kaldirilmistir.

Tahsil sekli ve müeyyide:
Ek Madde 1 - (Ek: 16/6/1989-3582/5 md.)
4 üncü maddenin (a), (c), (d), (e), (f), (g) bendlerinde sayilan fon gelirleri ile 8 inci maddede yazili vakif gelirleri kamu alacagi mahiyetinde olup, bu Kanunda yazili süre içinde ödenmeyen gerek 4 üncü maddenin (a), (c), (d), (f) ve (g) bendlerindeki fon gelirlerinin, gerekse 8 inci maddenin (b) bendinde yazili vakif gelirlerinin tahsili için Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonu Kurulu Baskanliginca veya ilgili vakiflarca 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun Hükümlerine göre islem yapilir. Ayrica, sorumlular hakkinda bu Kanun ve ilgili diger kanunlar uyarinca takibata geçilir.

Geçici Madde 1 - (3294 sayili Kanunun kendi numarasiz geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayili Kanun ile madde numarasi teselsül ettirilmistir.)
a) 4 üncü maddenin (e) bendi 1986 yili kazançlarina uygulanir.
b) Mahalli idareler vakiflara aktaracaklari % 2'lik miktar için bütçelerinde aktarma yaparlar.

Yürürlük:
Madde 11- Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme:
Madde 12 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: A RH +
Altunizade Acıbadem Kit Bölümü 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05326140733

Her gün kan ihtiyacı var. A RH POZİTİF TROMBOSİT Sağolun

Tarih: 10/11/2019 3:22:00 AM
Didem Hanım
  Aranan Kan: B RH +
Adana Yüreğir Başkent Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05412217231

Çok acil. B B Rh + Pozitif TROMBOSİT ihtiyacı var. Lütfen destek olalım. Gelmeden önce lütfen arayınız. SAĞOLUN.

Tarih: 10/9/2019 6:01:07 AM
Dürdane Yıldız
  Aranan Kan: A RH +
Hacettepe hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05447320306

Hacettepe hastanesinde yatmakta olan yakınım için Ab rh(+) kana ihtiyacımız vardi

Tarih: 10/7/2019 11:20:09 AM
Betül eryılmaz
  Aranan Kan: AB RH +
Gebze Anadolu Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05551572642

Acil. Her gruptan uyar TROMBOSİT kan ihtiyacı var. Yardımcı olalım. Rica ediyoruz.

Tarih: 10/4/2019 9:14:14 AM
Ahmet Tokgöz
  Aranan Kan: A RH -
Kartal Koşuyolu İhtisas'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05321714515

yarın saat 8 de beyin ameliyatına girecek hastz için acil A RH (-) kana ihtiyaç vardır.

Tarih: 10/3/2019 11:56:16 AM
Murat Şişmanoğlu
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası