Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

TÜRK KODEKSI HAKKINDA KANUN


TÜRK KODEKSI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarasi: 767
Resmi Gazete
Tarih: 17.3.1926; Sayi: 324

Madde 1 - Türk kodeksini tertip ve ihzar ile mükellef olmak üzere Sihhiye ve Muaveneti Içtimaiye Vekaletine merbut ve azami on bes azadan mürekkep bir (Kodeks komisyonu) teskil olunur.

Madde 2 - Komisyon azalari Sihhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekaletinin Basvekalete inhasi ve Reisicumhurun tasdiki ile intihap ve tayin olunurlar.
Komisyon kendi reisini azalari arasindan intihap ile Sihhiye ve Muaveneti Içtimaiye vekaletinin tasdikina arz eyler. Komisyon için muktazi tahrir heyeti vekaletçe tayin olunur.

Madde 3 - Komisyonun zaman ve mahalli içtimai Sihhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekaletince tesbit olunur.Azalara bütün içtima müddetine mahsus olarak bütçede kabul olunan miktar dahilinde maktuan ücret verilir.

Madde 4 - Kodeks komisyonu tababeti beseriye ve hayvaniyede ilaç gibi müstamel bütün tibbi nebatat ile basit veya mürekkep, uzvi veya gayri uzvi kimyevi maddelerin:
1 - Türkçe, fransizca, latince isimlerini ve müradiflerini,
2 - Kimyevi terkiplerini,
3 - Istihsal suretlerini,
4 - Tecrübelere ve tibbi nesriyattaki müsahedelere nazaran hikemi ve kimyevi hassalariyle sair mümeyyiz vasiflarini,
5 - Safiyetlerini tayin için tatbik edilecek muayene usullerini,
6 - Tagsisat aranmasi usullerini,
7 - Azami, asgari tibbi miktarlarini,
8 - Ilaçlarin eczahanelerde tabip reçetesine göre muhtelif sekilde tertiplerini,
9 - Muhafaza suretlerini ve tagayyürattan vikayelerini,
10 - Bir arada birlestirilmesi caiz olmayan maddeleri,
11 - Istimal mahallerini,
12 - Eczahanelerde herhangi nebatat, ecza ve kimyevi maddelerin bulundurulacagini ve bunlardan her birinin cins, nevi ve miktarlarini ve eczahanelerde bulunmasi lazim gelen alat ve edevati gösterir cetvelleri tanzim ve "Türk kodeksi"namiyle bir kitap halinde tesbit eylemekle mükelleftir.

Madde 5 - Komisyonun tertip ve tanzim ettigi kodeks, Sihhiye ve Muaveneti Içtimaiye Vekaletinin Basvekalete teklifi ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin olunacak tarihten itibaren mer'i ve umum eczahanelerde ecza depolarinda kodeksin tatbiki ve bütün reçetelerin kodekse tamamiyle muvafik olarak tertip ve ihzari mecburidir.

Madde 6 - Kodekste yapilacak tadilati tayin ve zeyillerini tertip eylemek üzere kodeks komisyonu Sihhiye ve Muaveneti Içtimaiye Vekaletinin davetiyle her bes senede bir içtima eder. Zeyillerin intisar ve meriyeti hakkinda aynen kodeks hakkinda cari olan ahkam muteberdir.

Madde 7 - Kodeksin veya zeyillerinin mevkii meriyete vazindan itibaren gerek ecza depolarinda ve eczahanelerde ve gerek gümrük idarelerinde muayene ve tahliller bu kodekse göre icra olunur.

Madde 8 - Türk Kodeksi ve zeyilleri Sihhiye ve Muaveneti Içtimaiye Vekaletince tabi ve nesir olunur ve arzu edenlere esmani mukabilinde satilir.

Madde 9 - Türk kodeksinin veya zeyillerinin mevkii meriyete vazi tarihinden itibaren ahkamina muhalif tibbi maddeler ve ilaçlar satan ecza depolari sahipleri ve eczahane müdürü mesulleri hakkinda Ceza ve Eczahaneler Kanunlarinin ahkami mahsusasi tatbik olunur.

Madde 10 - Isbu kanun nesri tarihinden muteberdir.

Madde 11 - Isbu kanunun icrasina Adliye, Maliye ve Sihhiye ve Muaveneti Ictimaiye Vekilleri memurdur.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: B RH -
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05414005451

Çocuk hastaya acil B rh negatif granülosit ihtiyacı var. Lütfen destek verelim. Gelmeden önce arayınız.

Tarih: 2/10/2020 6:54:44 AM
Yıldız Akuş
  Aranan Kan: B RH +
Antalya MedikalPark Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05053714764

B rh + granülosit ihtiyacı var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 2/1/2020 4:44:46 AM
Emir Haberal
  Aranan Kan: AB RH +
Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05353037319

AB rh pozitif trombosit ihtiyacı. Gelmeden önce arayınız. SAĞOLUN

Tarih: 1/31/2020 6:55:16 AM
Abdullah Abdulsamed
  Aranan Kan: A RH +
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 0506 069 3484

Yardım em. Acil. A rh pozitif kana ihtiyaç var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun

Tarih: 1/26/2020 3:05:57 AM
Zana Hanım
  Aranan Kan: 0 RH -
Denizli Pamukkale Üniversitesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05448744869

Lütfen destek. 0 rh - negatif *beyaz* kan ihtiyacı var. Şartlar: 60 yaş altında olmak, son 10 gündür ilaç kullanmş olmak. Destek olalım. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 1/24/2020 6:28:44 AM
Minire Kıymaz
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası